Kartläggning

75 inlägg

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära. Nu finns den avslutade undersökningen presenterad i rapporten Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030. Projektet har tagit fram tre olika framtidsbilder av […]

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt. Hållbar Interiör (HI) är initierat av Indicum inredningsarkitekter […]

Giftfritt från början – Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport som verkar som underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö fram till 2030. Kemikalieinspektionen presenterar i denna rapport förslag på strategi, insatser och nya etappmål för farliga ämnen i miljömålssystemet fram till 2030. Det gör dem i enlighet med sitt […]

Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

I en kandidatuppsats, skriven av Marika Strömberg vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, utreds sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Analysen är uppdelad i fyra begrepp; arkitektoniskt sammanhang, kvalitetsperspektiv designteori och cirkulär ekonomi. Dessa definierar områden som […]

Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

  Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr. Anneli Selvefors och Dr. Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska universitet. Use2Use Design Toolkit innehåller fem paket utformade för att stödja utveckling av produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Verktygen […]

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och samtidigt ge sina utövare flexibilitet i hur man mäter den i sina specifika sammanhang. Forskarna, Robert Boyer, Ann-Charlotte Mellquist, Mats Williander, Marcus Linder, Peter Algurén, Emanuela Vanacore, Agnieszka Hunka, and […]

Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder. Tillsammans arbetar dem för att skapa innovativa lösningar för trygga och säkra miljöer för seniorer. Projektet kommer tillsammans med företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer att identifiera seniorers behov i olika […]

tygrullar

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Få en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus. Samverkan mellan Karlstads universitet […]

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) för användning inom den svenska textilindustrin. Ersättaren kommer vara baserad på kolloidal silika, ett miljövänligt material, och kommer vara inspirerad av färgindustrin.   Organisation: Chalmers Tekniska Högskola Webbsida: https://www.vinnova.se/p/silcotex-silcotex-hallbart-smutsavvisande-textilier/ Kontakt: […]

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om […]

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick […]

Logistikplattform för textilbranschen

Att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen skall ge stöd för de ökade krav på transparent information och insyn i värdekedjan samt bidra till att minimera arbetsinsats, råvaror och transporter och främja till ett hållbart logistikflöde.   Organisation: RUDHOLM & H.K AKTIEBOLAG Webbsida: […]

trådrulle

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till […]

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Mistra Future Fashion

Att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra industrins miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft. Programmet har målet att sluta kretsloppet och göra processen cirkulär för mode och kläder – och därmed möjliggöra ett systemskifte i den svenska […]

Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Projektet avser att utveckla teknologi för återvinning av sjukvårdstextil och därmed realisera en cirkulär ekonomi för dessa material genom återvinning i ett system baserat på open-loop. Projektet kommer att undersöka möjligheten att producera plast- och nonwoven material av sjukvårdstextilen, material som kan användas exempelvis för produktion av påsar för retail-sektorn. […]

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Projektet syftar till att studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall. Polyesteravfallet som bland annat uppkommer i textilindustri, möbeltillverkning och i fordonsindustri, går idag till förbränning. Inom projektet ska metoder för depolymerisering av materialet, samt syntetisering av mjukgörare undersökas. Ett lyckat resultat från projektet kan på längre sikt bidra till […]

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbeta för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. […]

Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Syftet med projektet är att finna och utvärdera lämplig miljövänlig ickefluorerad kemi i kombination med olika textila strukturer för att uppnå smutsavvisande fordonstextil. Målet med projektet är att demonstrera detta koncept i en fullskalig produktionslina och genom utvärderade prototyper.   Organisation: Swerea IVF AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/stain-repellent-fluorine-free-car-interior-textiles/ Kontakt: Philip Gillgard Var: […]

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilavfall.   Organisation: Innovatum AB Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/sorteringsteknologier-och-affarsmodeller-textilavfall/ Kontakt: / Var: Västsverige Finansiering: Energimyndigheten Rapport: Verktyg:

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Syftet med rekommendationerna är att minska spridningen av farliga ämnen och skapa goda förutsättningar för en hantering inom en cirkulär ekonomi.   Organisation: 100-Gruppen Webbsida: http://100gruppen.se/onewebmedia/2018%2005%2030%20100GRUPPEN_Pressrelease_Rekommendation_Farliga_%C3%A4mnen_2018.pdf Kontakt: Robert af Wetterstedt Var: Sverige Finansiering: / […]

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar 2) Att optimera industriellt etablerade tekniker för produktion av garn, vävt tyg, och nonwoven textiler från svampcellsvägg. 3) Att utforska möjligheterna att implementera de nya […]

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable way of working. An online platform to encourage the industry to steer clear of a linear system (take-make-waste) and to embrace a more circular approach instead (with a focus on […]

Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Målsättning är att varje år examinera 6 företag ur inkubatorns affärsutvecklingsprocess. Dessa företag skall ha potential att fem år senare […]

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för tillverkning av shoppingpåsar. Projektet kan ge ökad konkurrenskraft för svenska aktörer då det möjliggör användning sekundära råvaror istället för jungfruliga råvaror.   Organisation: Innventia AB Webbsida: https://resource-sip.se/projects/uppskalning-av-textilpappersmaterial-pa-en-pappersmaskin/ Kontakt: Tatjana Karpentia […]