Kartläggning

75 inlägg

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära. Nu finns den avslutade undersökningen presenterad i rapporten Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030. Projektet har tagit fram tre olika framtidsbilder av […]

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt. Hållbar Interiör (HI) är initierat av Indicum inredningsarkitekter […]

Giftfritt från början – Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport som verkar som underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö fram till 2030. Kemikalieinspektionen presenterar i denna rapport förslag på strategi, insatser och nya etappmål för farliga ämnen i miljömålssystemet fram till 2030. Det gör dem i enlighet med sitt […]

Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

I en kandidatuppsats, skriven av Marika Strömberg vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, utreds sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Analysen är uppdelad i fyra begrepp; arkitektoniskt sammanhang, kvalitetsperspektiv designteori och cirkulär ekonomi. Dessa definierar områden som […]

Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

  Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr. Anneli Selvefors och Dr. Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska universitet. Use2Use Design Toolkit innehåller fem paket utformade för att stödja utveckling av produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Verktygen […]

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och samtidigt ge sina utövare flexibilitet i hur man mäter den i sina specifika sammanhang. Forskarna, Robert Boyer, Ann-Charlotte Mellquist, Mats Williander, Marcus Linder, Peter Algurén, Emanuela Vanacore, Agnieszka Hunka, and […]

Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder. Tillsammans arbetar dem för att skapa innovativa lösningar för trygga och säkra miljöer för seniorer. Projektet kommer tillsammans med företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer att identifiera seniorers behov i olika […]

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar 2) Att optimera industriellt etablerade tekniker för produktion av garn, vävt tyg, och nonwoven textiler från svampcellsvägg. 3) Att utforska möjligheterna att implementera de nya […]

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable way of working. An online platform to encourage the industry to steer clear of a linear system (take-make-waste) and to embrace a more circular approach instead (with a focus on […]

Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Målsättning är att varje år examinera 6 företag ur inkubatorns affärsutvecklingsprocess. Dessa företag skall ha potential att fem år senare […]

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för tillverkning av shoppingpåsar. Projektet kan ge ökad konkurrenskraft för svenska aktörer då det möjliggör användning sekundära råvaror istället för jungfruliga råvaror.   Organisation: Innventia AB Webbsida: https://resource-sip.se/projects/uppskalning-av-textilpappersmaterial-pa-en-pappersmaskin/ Kontakt: Tatjana Karpentia […]

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller kopplade till detta inom vården. Detta projekt vill behålla de unika egenskaperna (kostnad, användarvänlighet, renhet) som engångsprodukter besitter, men ändra resursbasen från fossilt till återvunnet och biobaserat. Projektdeltagare: RISE (Swerea […]

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute. Beyond Green uses the collective power of students and industry players to tackle critical issues throughout the fashion system. By breaking down the barriers between industry and education, we aim […]

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. CelluTex 2.0 kommer att fokusera på påverkan av resterande arbetsprogram 2018-2020, ökat intresset för deltagande samt påverkan på det nästkommande programmet så att CelluTex prioriteringar får en tydlig plats i detta. Målet är att […]

Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon eller elastan. Projektet har potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering eftersom nylon och elastan förväntas kunna återvinnas i högre grad med den nya […]

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare – snarare än hinder – för övergången till cirkulära affärsmodeller. Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. […]

RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs i samverkan med flera stora varumärken, återförsäljare, organisationer och andra intressenter.   Organisation: Science Park Borås Webbsida: http://retextile.se/ Kontakt: Adrian Zethraeus Var: Västsverige Finansiering: Västra Götalandsregionen, Boråsregionen – Sjuhärads Kommunalförbund […]

tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options for their textile excess. To move from the ‘why’ to the ‘how’. A diagnosis is given on the practical and environmental implications, as well as economic impacts between scenarios.   […]

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv. Målsättningen är att Smart Textiles […]

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning innan textilåtervinning. Separationen av textilfiber är viktig för att öka återvinningsströmmarna, då mycket av textilierna idag består av fiberblandningar.   Organisation: Mistra Future Fashion Webbsida: https://resource-sip.se/projects/remix-separation-och-atervinning-av-fiberblandningar-i-textilt-avfall/ Kontakt: Åsa Östlund Var: Sverige […]

Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning

Utveckla och skala upp responsiva designmodeller i högre utbildning för att förändra institutioner inte bara genom policy utan även genom resursflöden. På det viset ökar antalet entreprenörer som kan fungera som förändringsagenter för botten-upp förändring i mode och klädindustrins processer. Långsiktigt mål: Att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler istället för […]

En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system för kemisk återvinning. Effekterna som uppnås är en mer hållbar materialförsörjning där mindre textil går till avfall, samt ett mer resurseffektivt samhälle genom att minska vattenanvändningen i återvinningsprocessen.   Organisation: […]

Skogens tyg

Projektet löper över tre år och är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, RISE Processum och ett antal svenska företag. Medverkande företag är: Ahlstrom-Munksjö, Ekelund, Fiber-X, GA Lindberg, House of Dagmar, Kinnarps, Mondi Dynäs, Nordic Paper, Sjuhäradsbygdens Färgeri och Svenskt Konstsilke.   Organisation: Smart Textiles […]

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste industry. Together with our ecosystem of brands, collectors, sorters and recyclers, we produce the critical data, tools, and pilot projects that are building the new foundation for a circular textiles industry.   […]

Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

EU-projekt med syfte att fram en innovativ affärsmodell så att det blir lönsamt att tillverka specialplagg i liten skala i Europa. Affärsmodellen utgår från en digital plattform där alla aktörer i processen integreras, från designer till tillverkare, återförsäljare och konsument. Dessutom ingår olika innovativa tjänster. Målet är att kunna möta […]