Kartläggning

75 inlägg

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära. Nu finns den avslutade undersökningen presenterad i rapporten Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030. Projektet har tagit fram tre olika framtidsbilder av […]

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt. Hållbar Interiör (HI) är initierat av Indicum inredningsarkitekter […]

Giftfritt från början – Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport som verkar som underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö fram till 2030. Kemikalieinspektionen presenterar i denna rapport förslag på strategi, insatser och nya etappmål för farliga ämnen i miljömålssystemet fram till 2030. Det gör dem i enlighet med sitt […]

Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin: Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

I en kandidatuppsats, skriven av Marika Strömberg vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, utreds sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Analysen är uppdelad i fyra begrepp; arkitektoniskt sammanhang, kvalitetsperspektiv designteori och cirkulär ekonomi. Dessa definierar områden som […]

Use2Use Design toolkit hjälper dig med produktutveckling ur ett användarperspektiv

  Use2Use-tankesättet och Use2Use Design Toolkit är resultatet av en utforskande och iterativ forskningsprocess som inleddes 2013 av bland annat Dr. Anneli Selvefors och Dr. Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska universitet. Use2Use Design Toolkit innehåller fem paket utformade för att stödja utveckling av produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Verktygen […]

Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och samtidigt ge sina utövare flexibilitet i hur man mäter den i sina specifika sammanhang. Forskarna, Robert Boyer, Ann-Charlotte Mellquist, Mats Williander, Marcus Linder, Peter Algurén, Emanuela Vanacore, Agnieszka Hunka, and […]

Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder. Tillsammans arbetar dem för att skapa innovativa lösningar för trygga och säkra miljöer för seniorer. Projektet kommer tillsammans med företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer att identifiera seniorers behov i olika […]

Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin livslängd. Vatten, energi och kemikalier sparas och tvätteriet minskar sin avfallsmängd. Projektet drivs i samarbete med företaget Textilia.   Organisation: Stormie Poodle AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/cirkulara-tvatterier/ Kontakt: Caroline Von Post Var: […]

trådrulle

Trash-2-Cash

Project that aims to design high-quality products from zero-value waste textiles and fibres via design driven technologies. Collaboration with 18 partners from 9 European countries, forming a unique multidisciplinary team of designers, scientists, researchers, manufacturers and SMEs (small/medium enterprises).   Organisation: University of The Arts, London Webbsida: http://www.tedresearch.net/research/detail/trash-2-cash/ Kontakt: Emma […]

Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att utveckla lärande och reflekterande affärslogik baserat på digital tjänsteinnovation. Målet är att öka företagens kunskap om digitalisering och hållbara affärsmodeller.   Organisation: Luleå Tekniska Universitet Webbsida: http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/fokus-paa-aarets-julklapp-i-nytt-forskningsprojekt-2814627 Kontakt: Åsa Ericson […]

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblers och inventariers status. Målet är att utveckla en webbplattform för inventering så att användare, inredningsarkitekter och producenter får tillgång till data om möbler och inventarier. På så sätt förväntas produkternas […]

tygrullar

0% waste 100% circular textile- and apparel value chains

Projektets mål är att driva utveckling mot noll procent spill, hundra procent cirkularitet och positiv social påverkan genom att implementera digitala tekniker tillsammans med ett humanistiskt angreppsätt i textil- och modeindustrin. Projektet utforskar hur Internet of Things, Industry 4.0, digitala verktyg för design och försäljning, och integration av användare, kan användas […]

NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali. Partners är: VTTKatty Fashion, FOV, Fabrics,Söktas Dokuma, Ing. A. Maurer ,Andritz, Re:Newcell, Domsjö, […]

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.   Organisation: LINK arkitektur Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=inredning Kontakt: Ivana Kildsgaard Var: Sverige Finansiering: […]

Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen textilfiber och träfiber för tillverkning av shoppingkassar. Leds av RISE med Arctic Paper och SOEX som partners.   Organisation: RISE INNVENTIA AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/industriell-symbios-genom-uppgradering-av-lagvardigt-textilavfall-till-hogkvalitativa-pappersprodukter/ Kontakt: Tatjana Karpenja Var: Sverige Finansiering: […]

Sverige – ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samsyn kring detta. Detta ska bidra till att accelerera Sveriges övergång till en resurseffektiv och cirkulär […]

tygrullar

Blend Re:wind

Projektet har utvecklat en ny återvinningsprocess som heter Blend Re:wind och är utvecklad av forskare från RISE och Chalmers, tillsammans med industripartnern Södra inom programmet Mistra Future Fashion. Återvinningsprocessen är ännu inte kommersialiserad men förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom tio år. Separationsprocessen är världsunik och gör […]

tygrullar

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Få en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus. Samverkan mellan Karlstads universitet […]

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) för användning inom den svenska textilindustrin. Ersättaren kommer vara baserad på kolloidal silika, ett miljövänligt material, och kommer vara inspirerad av färgindustrin.   Organisation: Chalmers Tekniska Högskola Webbsida: https://www.vinnova.se/p/silcotex-silcotex-hallbart-smutsavvisande-textilier/ Kontakt: […]

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om […]

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick […]

Logistikplattform för textilbranschen

Att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen skall ge stöd för de ökade krav på transparent information och insyn i värdekedjan samt bidra till att minimera arbetsinsats, råvaror och transporter och främja till ett hållbart logistikflöde.   Organisation: RUDHOLM & H.K AKTIEBOLAG Webbsida: […]

trådrulle

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till […]

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Mistra Future Fashion

Att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra industrins miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft. Programmet har målet att sluta kretsloppet och göra processen cirkulär för mode och kläder – och därmed möjliggöra ett systemskifte i den svenska […]