Giftfritt från början – Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Kemikalieinspektionen har sammanställt en rapport som verkar som underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och etappmål för Giftfri miljö fram till 2030.

Kemikalieinspektionen presenterar i denna rapport förslag på strategi, insatser och nya etappmål för farliga ämnen i miljömålssystemet fram till 2030. Det gör dem i enlighet med sitt uppdrag som ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Rapportens innehåll

I rapporten beskrivs hur de ser på problem och utmaningar med kemikalier i samhället. Nya utmaningar har tillkommit under senare år, så som en kraftigt ökad och globaliserad konsumtion och produktion av varor och kemikalier samt nya vetenskapliga rön som förstärkt problembilden för hälsa och miljö. Detta ökar behovet av insatser på flera områden, bland annat internationella åtgärder och styrmedel.

Det finns även behov av att stärka initiativ för substitution och innovation för att fasa ut särskilt farliga ämnen. Det blir också allt tydligare att ytterligare insatser behövs som kan minska exponeringen för farliga ämnen i livsmedel. Kemikalieinspektionen ser att strategiska insatser mot farliga ämnen är nödvändiga för att kunna nå Sveriges generationsmål, miljökvalitetsmålen samt de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Här möjliggör etappmålen en konkretisering och länkar samman de svenska miljömålen med Agenda 2030. Syftet med etappmålen för farliga ämnen är att tydliggöra vilka åtgärder och styrmedel som behöver utvecklas internationellt, inom EU och i Sverige för att vi ska nå Sveriges miljömål och hållbarhetsmålen i Agenda 2030, ge en gemensam ambitionsnivå och riktning för alla aktörer som behöver bidra till en giftfri miljö och en hållbar utveckling.

Läs hela rapporten

 

Organisation: Kemikalieinspektionen

Webbsida: https://www.kemi.se/