Cirkulär Utbildning för Affärscoacher (CUA)

Syftet med projektet är att skala upp förmågan inom Cirkulär Ekonomi i Västra Götalandsregionen, specifikt med avseende på cirkulära affärsmodeller.

Projektet ska skapa en riktad utbildningsinsats mot affärscoacher i innovationssystemet som gör att de som möter ledande funktioner i väletablerade tillverkningsföretag i VG regionen blir effektiva i omställningen mot en Cirkulär Ekonomi. Tanken är att detta skall på sikt stärka företagens förmågor för att arbeta med cirkulära affärsmodeller som bygger på en värdebevarande affärslogik. På så sätt nås spridning av kunskap kring cirkulära affärsmodeller.

Projektet är en realisering som bygger vidare på erfarenheterna från förstudien för att skapa en relevant utbildning inom Cirkulära Affärsmodeller. Denna utbildning innebär att Västra Götalandsregionen får en ökad kapacitet för att möta företagens behov av cirkulär affärsmodellering.

Projektet kommer erbjuda flera omgångar av en erfarenhetsbaserad utbildning som bygger vidare på erfarenheterna av en förstudie där en första utbildning genomförts. Projektet kommer erbjuda samtliga Science Parks och Inkubatorer en tillgänglig utbildning med fokus på flexibelt genomförande och erfarenhetsdiskussioner.

  • Skapa erfarenhetsutbyte kopplat till cirkulär ekonomi
  • Skapa nya erfarenheter för ett brett utbildningsprogram för samtliga innovationsmiljöer och för affärsutvecklare i företag.
  • Vara en betydande del i kraftsamlingen mot cirkulär ekonomi och skapa förutsättningar för andra projekt inom cirkulär ekonomi att lyckas.

Målet med projektet är att erbjuda samtliga affärsutvecklare i regionens innovationssystem möjlighet att tillsammans utbilda sig i cirkulär ekonomi.

Delmål är att bl.a. att

  • Paketera och genomföra ett utbildningsprogram i cirkulära affärsmodeller baserat på genomförd förstudie
  • Bygga ett nätverk av cirkulära hubbar där erfarenhetsutbyte kring cirkulära affärsmodeller kan ske
  • Lyfta fram och sprida goda exempel framförallt inom regionen
  • Erfarenhetsutbyte inom processer för att skapa Cirkulär Ekonomi