Re:use

31 inlägg

Mistra Future Fashion

Att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra industrins miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft. Programmet har målet att sluta kretsloppet och göra processen cirkulär för mode och kläder – och därmed möjliggöra ett systemskifte i den svenska […]

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft,

Delprojekt av projektet ”Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft”som IVA genomförde tillsammans med 45 företag 2014- 2016. Detta projekt följer tidigare satsningar med fokus på de affärsmöjligheter som framkom inom området lokaler. Projektet analyserar möjligheter och hinder (t.ex incitament, lagstiftning och regler, men även vanor och sociala normer) för att uppnå […]

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter, samt att utveckla en arbetsguide som underlättar ökat återbruk av dessa produkter i samband med lokalanpassningar. Projektet har letts av IVL Svenska miljöinstitute. Deltagande projektpartners har varit Tenant & Partner, Chalmersfastigheter och Spectrum arkitekter.   Organisation: IVL […]

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable way of working. An online platform to encourage the industry to steer clear of a linear system (take-make-waste) and to embrace a more circular approach instead (with a focus on […]

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblers och inventariers status. Målet är att utveckla en webbplattform för inventering så att användare, inredningsarkitekter och producenter får tillgång till data om möbler och inventarier. På så sätt förväntas produkternas […]

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute. Beyond Green uses the collective power of students and industry players to tackle critical issues throughout the fashion system. By breaking down the barriers between industry and education, we aim […]

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.   Organisation: LINK arkitektur Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=inredning Kontakt: Ivana Kildsgaard Var: Sverige Finansiering: […]

tygrullar

Circle Fashion Tool

This is a digital decision-making tool that helps brands evaluate circular opportunities for their business and end of life options for their textile excess. To move from the ‘why’ to the ‘how’. A diagnosis is given on the practical and environmental implications, as well as economic impacts between scenarios.   […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbeta för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. […]

Circle Textiles Programme

The Circle Textile Programme develops the systems innovations necessary for closing the loop for textiles and creating a zero waste industry. Together with our ecosystem of brands, collectors, sorters and recyclers, we produce the critical data, tools, and pilot projects that are building the new foundation for a circular textiles industry.   […]

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare – snarare än hinder – för övergången till cirkulära affärsmodeller. Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. […]

Denim Alliance

The Alliance for Responsible Denim (ARD) brings denim brands together to collectively take steps towards improving the ecological sustainability impact of denim production. The ambition is to work towards a cleaner and smarter denim industry. ARD is an initiative from House of Denim, Made-By, Circle Economy, and the Amsterdam University […]

Sverige – ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samsyn kring detta. Detta ska bidra till att accelerera Sveriges övergång till en resurseffektiv och cirkulär […]

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller kopplade till detta inom vården. Detta projekt vill behålla de unika egenskaperna (kostnad, användarvänlighet, renhet) som engångsprodukter besitter, men ändra resursbasen från fossilt till återvunnet och biobaserat. Projektdeltagare: RISE (Swerea […]

VINNVÄXT ÖVERVÄXLINGSFAS FÖR SMART TEXTILES

Smart textiles, en del av Borås Science Park, har som syfte att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv. Målsättningen är att Smart Textiles […]

RE:TEXTILE

Syftet är att utveckla praktisk kunskap om nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Projektet drivs i samverkan med flera stora varumärken, återförsäljare, organisationer och andra intressenter.   Organisation: Science Park Borås Webbsida: http://retextile.se/ Kontakt: Adrian Zethraeus Var: Västsverige Finansiering: Västra Götalandsregionen, Boråsregionen – Sjuhärads Kommunalförbund […]

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv och skapa samverkan och rörelse framåt kring detta. Projektet är uppdelat i fem delprojekt, varav textil är ett. Ett flertal aktörer är involverade i projektet. […]

TexChain – genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin

Syftet är att påvisa förutsättningarna för en etablering av en digital plattform för handel med sekundär textil råvara, detta för att skapa en cirkulär värdekedja inom en eftersatt bransch utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att klargöra förutsättningar, behov och vinster med cirkulära flöden och öka spridningen inom industrin för att […]

Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Detta sker genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg […]

TWOOD textile-wood

TWOOD (Textile-wood) är ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill/jeans. Syftet med projektet som helhet var att skapa förutsättningarna för att initiera industriell produktion av TWOOD-material, både ur ett tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. Målet var en affärsmodell baserad på marknadsanalysen samt att ta fram prototypprodukter i samarbete med […]

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om […]

Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier – En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna en hållbar hantering av textilier. Målet med projektet är att hitta en affärsmodell som bidrar till en omställning till cirkulär ekonomi och som ökar incitamenten för kommuner att bidra till […]

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt kunna utveckla en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor. Projektet behandlar juridiska aspekter, beteendefrågor och kemikalieproblematik för återbruk och re-design, samt avser att undersöka förutsättningar för en affärsmodell […]

Cirkulära tvätterier

Att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin livslängd. Vatten, energi och kemikalier sparas och tvätteriet minskar sin avfallsmängd. Projektet drivs i samarbete med företaget Textilia.   Organisation: Stormie Poodle AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/cirkulara-tvatterier/ Kontakt: Caroline Von Post Var: […]

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt vilka möjligheter det finns för återbruk av inredning och interiöra byggprodukter i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler.   Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet Webbsida: https://ccbuild.se/cirkulara-inredningar-potential-och-losningar-for-okad-ateranvandning-av-inredningsprodukter/ Kontakt: Åsa Stenmarck Var: Sverige Finansiering: VINNOVA samt projektparterna […]