Dagsarkiv: 24 maj, 2019

66 inlägg

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare – snarare än hinder – för övergången till cirkulära affärsmodeller. Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. […]

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Syftet med rekommendationerna är att minska spridningen av farliga ämnen och skapa goda förutsättningar för en hantering inom en cirkulär ekonomi.   Organisation: 100-Gruppen Webbsida: http://100gruppen.se/onewebmedia/2018%2005%2030%20100GRUPPEN_Pressrelease_Rekommendation_Farliga_%C3%A4mnen_2018.pdf Kontakt: Robert af Wetterstedt Var: Sverige Finansiering: / […]

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbeta för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick […]

Re:invent och Re:make hackathon

Re:invent & Re:make är två genomförda hackathon, i Stockholm och i Malmö, som skulle motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet var att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.   Organisation: LINK arkitektur Webbsida: https://resource-sip.se/projektdatabas/?project_search=inredning Kontakt: Ivana Kildsgaard Var: Sverige Finansiering: […]

Intell – en digital tjänst för innovativ samverkan i värdekedjan

Projektet syftar till att minska avfallsströmmen från avvecklade möbler och inventarier genom en digital plattform som tillhandahåller data om möblers och inventariers status. Målet är att utveckla en webbplattform för inventering så att användare, inredningsarkitekter och producenter får tillgång till data om möbler och inventarier. På så sätt förväntas produkternas […]

Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter

Studien syftar till att utvärdera effekterna av att återbruka möbler och fasta interiöra byggprodukter, samt att utveckla en arbetsguide som underlättar ökat återbruk av dessa produkter i samband med lokalanpassningar. Projektet har letts av IVL Svenska miljöinstitute. Deltagande projektpartners har varit Tenant & Partner, Chalmersfastigheter och Spectrum arkitekter.   Organisation: IVL […]

Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft,

Delprojekt av projektet ”Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft”som IVA genomförde tillsammans med 45 företag 2014- 2016. Detta projekt följer tidigare satsningar med fokus på de affärsmöjligheter som framkom inom området lokaler. Projektet analyserar möjligheter och hinder (t.ex incitament, lagstiftning och regler, men även vanor och sociala normer) för att uppnå […]

Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Bygg- och anläggningssektorn genererar ungefär 10 miljoner ton avfall varje år. Detta projekt har undersökt vilka möjligheter det finns för återbruk av inredning och interiöra byggprodukter i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler.   Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet Webbsida: https://ccbuild.se/cirkulara-inredningar-potential-och-losningar-for-okad-ateranvandning-av-inredningsprodukter/ Kontakt: Åsa Stenmarck Var: Sverige Finansiering: VINNOVA samt projektparterna […]

Kreativt återbruk och redesign i offentliga kontorsmiljöer

Projektet syftar till att förvärva ny kunskap kring storskalig återanvändning av kontorsinredning inom offentlig sektor, för att på längre sikt kunna utveckla en affärsmodell inom återbruk och re-design inom offentlig sektor. Projektet behandlar juridiska aspekter, beteendefrågor och kemikalieproblematik för återbruk och re-design, samt avser att undersöka förutsättningar för en affärsmodell […]

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Utvecklingen av ny resurs- och kostnadseffektiv produktionsprocess för cellulosa fibrer med låg miljöpåverkan är nödvändigt för att realisera visionen om en skogsbaserad textilindustri i Sverige. Våtspinning av cellulosa, löst i kall NaOH har potential att bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Målet med detta projekt är att använda röntgenspridningstekniker för att analysera […]

En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system för kemisk återvinning. Effekterna som uppnås är en mer hållbar materialförsörjning där mindre textil går till avfall, samt ett mer resurseffektivt samhälle genom att minska vattenanvändningen i återvinningsprocessen.   Organisation: […]

Re:Mix – Separation och återvinning av fiberblandningar i textilt avfall

Projektet syftar till att identifiera och utveckla tekniska strategier med låg miljöbelastning för separation av enskilda fibrer från en textilfiberblandning innan textilåtervinning. Separationen av textilfiber är viktig för att öka återvinningsströmmarna, då mycket av textilierna idag består av fiberblandningar.   Organisation: Mistra Future Fashion Webbsida: https://resource-sip.se/projects/remix-separation-och-atervinning-av-fiberblandningar-i-textilt-avfall/ Kontakt: Åsa Östlund Var: Sverige […]

Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon eller elastan. Projektet har potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering eftersom nylon och elastan förväntas kunna återvinnas i högre grad med den nya […]

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för tillverkning av shoppingpåsar. Projektet kan ge ökad konkurrenskraft för svenska aktörer då det möjliggör användning sekundära råvaror istället för jungfruliga råvaror.   Organisation: Innventia AB Webbsida: https://resource-sip.se/projects/uppskalning-av-textilpappersmaterial-pa-en-pappersmaskin/ Kontakt: Tatjana Karpentia […]

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilavfall.   Organisation: Innovatum AB Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/sorteringsteknologier-och-affarsmodeller-textilavfall/ Kontakt: / Var: Västsverige Finansiering: Energimyndigheten Rapport: Verktyg:

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Projektet syftar till att studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall. Polyesteravfallet som bland annat uppkommer i textilindustri, möbeltillverkning och i fordonsindustri, går idag till förbränning. Inom projektet ska metoder för depolymerisering av materialet, samt syntetisering av mjukgörare undersökas. Ett lyckat resultat från projektet kan på längre sikt bidra till […]

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett […]

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om […]

tygrullar

Blend Re:wind

Projektet har utvecklat en ny återvinningsprocess som heter Blend Re:wind och är utvecklad av forskare från RISE och Chalmers, tillsammans med industripartnern Södra inom programmet Mistra Future Fashion. Återvinningsprocessen är ännu inte kommersialiserad men förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom tio år. Separationsprocessen är världsunik och gör […]

NeoCel

Syftar till att utveckla en hållbar textilfiber baserad på trä och/eller bomullsavfall. Utan att använda farliga kemikalier kombinerar NeoCel framsteg inom processer för reaktiv cellulosamassa med nya vattenbaserade processer för upplösning och regenerering av cellulosafibrer i kall alkali. Partners är: VTTKatty Fashion, FOV, Fabrics,Söktas Dokuma, Ing. A. Maurer ,Andritz, Re:Newcell, Domsjö, […]

Förändrad konsumtion – vad händer när ekonomin blir verkligt cirkulär

Syftet är att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att utveckla lärande och reflekterande affärslogik baserat på digital tjänsteinnovation. Målet är att öka företagens kunskap om digitalisering och hållbara affärsmodeller.   Organisation: Luleå Tekniska Universitet Webbsida: http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/fokus-paa-aarets-julklapp-i-nytt-forskningsprojekt-2814627 Kontakt: Åsa Ericson […]

Swedish Textile Initiative for Climate Action, Stica

KappAhl, H&M, Peak Performance och Sustainable Fashion Academy initierar ”The Swedish Textile Initiative for Climate Action” (STICA). Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Detta sker genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg […]

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

Att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv och skapa samverkan och rörelse framåt kring detta. Projektet är uppdelat i fem delprojekt, varav textil är ett. Ett flertal aktörer är involverade i projektet. […]

WargoTex Development

WargoTex Development kommer att driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning av textil. Fortfarande i nära samarbete med välgörenhetsorganisationerna, men även med nya viktiga aktörer för att kunna nå samhällets mål om kraftigt ökad insamling. Målet med projektet är att bidra till att skapa förutsättningar för ett […]

Biorock

Syftet är att ta fram en demoprodukt i form av en non-wovenbaserad besöksrock i cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens behov och krav. Genom exemplets makt vill projektet kommunicera till beslutsfattare inom vården att det med ganska enkla utvecklingsinsatser går att ta fram miljö- och verksamhetseffektiva alternativ till dagens oljebaserade […]

Fashion Big Data Business Model (FBD_BModel)

EU-projekt med syfte att fram en innovativ affärsmodell så att det blir lönsamt att tillverka specialplagg i liten skala i Europa. Affärsmodellen utgår från en digital plattform där alla aktörer i processen integreras, från designer till tillverkare, återförsäljare och konsument. Dessutom ingår olika innovativa tjänster. Målet är att kunna möta […]