Dagsarkiv: 24 maj, 2019

66 inlägg

Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter

Att utvärdera genomförbarheten och cirkularitet av att använda en restström från textilåtervinning för att producera ett nytt material från återvunnen textilfiber och träfiber för tillverkning av shoppingkassar. Leds av RISE med Arctic Paper och SOEX som partners.   Organisation: RISE INNVENTIA AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/industriell-symbios-genom-uppgradering-av-lagvardigt-textilavfall-till-hogkvalitativa-pappersprodukter/ Kontakt: Tatjana Karpenja Var: Sverige Finansiering: […]

Sverige – ledande inom resurseffektivisering och cirkulär ekonomi

Projektets syfte är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samsyn kring detta. Detta ska bidra till att accelerera Sveriges övergång till en resurseffektiv och cirkulär […]

tygrullar

Blend Re:wind

Projektet har utvecklat en ny återvinningsprocess som heter Blend Re:wind och är utvecklad av forskare från RISE och Chalmers, tillsammans med industripartnern Södra inom programmet Mistra Future Fashion. Återvinningsprocessen är ännu inte kommersialiserad men förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom tio år. Separationsprocessen är världsunik och gör […]

tygrullar

Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Få en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus. Samverkan mellan Karlstads universitet […]

SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Syftet är att ta fram en ersättare till den nuvarande giftiga, smutsavvisande teknologin som är baserad på perfluorinerade ämnen (PFC) för användning inom den svenska textilindustrin. Ersättaren kommer vara baserad på kolloidal silika, ett miljövänligt material, och kommer vara inspirerad av färgindustrin.   Organisation: Chalmers Tekniska Högskola Webbsida: https://www.vinnova.se/p/silcotex-silcotex-hallbart-smutsavvisande-textilier/ Kontakt: […]

Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket har tillsammans med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Inom uppdraget kommer myndigheterna att bjuda in textilaktörer och handel för att undersöka om […]

Biokompositer för aktiva mötesplaser – Möbler av havreskal

Syftet är att utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserat på havreskal. Med kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild är visionen att projektet kan bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som leverantör av råvaran (havreskal), OrganoClick […]

Logistikplattform för textilbranschen

Att bygga en innovativ logistikplattform som förenar alla parter i den textila logistikkedjan. Lösningen skall ge stöd för de ökade krav på transparent information och insyn i värdekedjan samt bidra till att minimera arbetsinsats, råvaror och transporter och främja till ett hållbart logistikflöde.   Organisation: RUDHOLM & H.K AKTIEBOLAG Webbsida: […]

trådrulle

Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att mekaniskt kunna återvinna bomullstextilier med avsevärt förbättrad fiberkvalitet tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär. Målet är att på sikt minska den konventionellt odlade bomullen till […]

Nontoxtex

Projektet är avslutat och har kartlagt hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier inom barnomsorgen. Det är ett projekt inom Smart Textiles i samarbete med Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. Projektets målsättning var att göra det förståeligt vilka kemikalier som finns i textilier, och varför de finns där. Ett […]

C-Måttet – Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

RISE Viktoria och IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat en indikator, C, för den cirkulära ekonomin. ”C” tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten. Syftet är att skapa en tydlighet och […]

Mistra Future Fashion

Att leverera insikter och lösningar som kommer att användas av den svenska modeindustrin och andra intressenter för att avsevärt förbättra industrins miljöprestanda och stärka dess globala konkurrenskraft. Programmet har målet att sluta kretsloppet och göra processen cirkulär för mode och kläder – och därmed möjliggöra ett systemskifte i den svenska […]

Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Projektet avser att utveckla teknologi för återvinning av sjukvårdstextil och därmed realisera en cirkulär ekonomi för dessa material genom återvinning i ett system baserat på open-loop. Projektet kommer att undersöka möjligheten att producera plast- och nonwoven material av sjukvårdstextilen, material som kan användas exempelvis för produktion av påsar för retail-sektorn. […]

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning

Projektet syftar till att studera möjligheterna att kemiskt återvinna industriellt polyesterfiberavfall. Polyesteravfallet som bland annat uppkommer i textilindustri, möbeltillverkning och i fordonsindustri, går idag till förbränning. Inom projektet ska metoder för depolymerisering av materialet, samt syntetisering av mjukgörare undersökas. Ett lyckat resultat från projektet kan på längre sikt bidra till […]

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – steg 3

Projektet arbeta för att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft. Målet är att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellskoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. […]

Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles

Syftet med projektet är att finna och utvärdera lämplig miljövänlig ickefluorerad kemi i kombination med olika textila strukturer för att uppnå smutsavvisande fordonstextil. Målet med projektet är att demonstrera detta koncept i en fullskalig produktionslina och genom utvärderade prototyper.   Organisation: Swerea IVF AB Webbsida: https://www.vinnova.se/p/stain-repellent-fluorine-free-car-interior-textiles/ Kontakt: Philip Gillgard Var: […]

Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning och samlingsplats för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för ökat utnyttjande av textilavfall.   Organisation: Innovatum AB Webbsida: https://wargoninnovation.se/projekt/sorteringsteknologier-och-affarsmodeller-textilavfall/ Kontakt: / Var: Västsverige Finansiering: Energimyndigheten Rapport: Verktyg:

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnenför fast och lös inredning

100Gruppen har nu tagit fram rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Syftet med rekommendationerna är att minska spridningen av farliga ämnen och skapa goda förutsättningar för en hantering inom en cirkulär ekonomi.   Organisation: 100-Gruppen Webbsida: http://100gruppen.se/onewebmedia/2018%2005%2030%20100GRUPPEN_Pressrelease_Rekommendation_Farliga_%C3%A4mnen_2018.pdf Kontakt: Robert af Wetterstedt Var: Sverige Finansiering: / […]

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: 1) Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar 2) Att optimera industriellt etablerade tekniker för produktion av garn, vävt tyg, och nonwoven textiler från svampcellsvägg. 3) Att utforska möjligheterna att implementera de nya […]

A Guide towards a circular Fashion Industry

Flanders DC and Circular Flanders have developed a tool to guide fashion entrepreneurs through the basics of a more sustainable way of working. An online platform to encourage the industry to steer clear of a linear system (take-make-waste) and to embrace a more circular approach instead (with a focus on […]

Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Målsättning är att varje år examinera 6 företag ur inkubatorns affärsutvecklingsprocess. Dessa företag skall ha potential att fem år senare […]

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

Projektet syftar till att utveckla en process för att producera textilpapper av återvunnen textil på en pappersmaskin. Materialet används för tillverkning av shoppingpåsar. Projektet kan ge ökad konkurrenskraft för svenska aktörer då det möjliggör användning sekundära råvaror istället för jungfruliga råvaror.   Organisation: Innventia AB Webbsida: https://resource-sip.se/projects/uppskalning-av-textilpappersmaterial-pa-en-pappersmaskin/ Kontakt: Tatjana Karpentia […]

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Syftet är att undersöka metoder och processer för att återvinna textilfiber till biobaserade engångsprodukter i form av nonwovenmaterial och affärsmodeller kopplade till detta inom vården. Detta projekt vill behålla de unika egenskaperna (kostnad, användarvänlighet, renhet) som engångsprodukter besitter, men ändra resursbasen från fossilt till återvunnet och biobaserat. Projektdeltagare: RISE (Swerea […]

Beyond Green

Beyond Green is an annual symposium on the future of fashion organised by Circle Economy and the Amsterdam Fashion Institute. Beyond Green uses the collective power of students and industry players to tackle critical issues throughout the fashion system. By breaking down the barriers between industry and education, we aim […]

CelluTex – Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

CelluTex vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. CelluTex 2.0 kommer att fokusera på påverkan av resterande arbetsprogram 2018-2020, ökat intresset för deltagande samt påverkan på det nästkommande programmet så att CelluTex prioriteringar får en tydlig plats i detta. Målet är att […]

Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och möjliggöra en ny återvinningsmetod för textilåtervinning av blandmaterial innehållande nylon eller elastan. Projektet har potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering eftersom nylon och elastan förväntas kunna återvinnas i högre grad med den nya […]

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Projektet vill undersöka hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle behöva förändras för att bli en möjliggörare – snarare än hinder – för övergången till cirkulära affärsmodeller. Detta projekt genererar ny innovativ kunskap om finansiering och dess roll som möjliggörare i företagens övergång till cirkulär ekonomi och verklig resurseffektivitet. […]