Gör medvetna val genom att synliggöra dolda kostnader vid möbelanskaffning

Inköparen tvekar. Det blir ju missvisande att jämföra inköpspris för nyköp av möbler med hyreskostnaden för densamma, när hyreskostnaden omfattar så mycket mer. ”Tänk om det fanns ett sätt att jämföra kostnaderna över en hel livscykel istället för bara inköpspris”, tänker inköparen. Och det gör det.

Ett sätt att belysa dessa kostnader är genom livscykelkostnadsanalyser (LCC, Life Cycle Cost). I LCC beaktas alla relevanta kostnader– inte bara inköpspriset av en produkt under dess tid i organisationen. LCC kan användas som stöd i beslutsprocesser, till exempel om man vill jämföra nyköp med hyra.

LCC och anskaffning av möbler

Beslutet om vilken typ av möbelerbjudande som ska anskaffas baseras ofta på inköpspris sammanvägt med krav och kriterier kring exempelvis miljöprestanda och kemikalieinnehåll. Ekonomiska kostnader som uppstår under möbelns livslängd kan dock också vara betydande, och bör räknas med för att ge en så klar bild som möjligt över totalkostnaden för en möbel. För att synliggöra, uppskatta och jämföra förväntade kostnader för olika sätt att anskaffa möbler har projekt Cirkulära möbelflöden tagit fram ett LCC-verktyg. För att stötta upphandlande organisationer kring LCC, har verktyg och rapporter tagits fram av tex Upphandlingsmyndigheten (2019) SPP Regions (2017) och EU-kommissionen (2016). Därtill har Öko institut (2007) jämfört totalpris för möbler med miljöprofil samt möbler utan miljöprofil.

Varför ska jag använda LCC-verktyget?

Tänk att du ska möblera en kontorsmiljö exempelvis med nyinköpta eller återbrukade (anskaffade internt eller externt) möbler och behöver uppskatta totalkostnaden för detta. Då kan du med hjälp av LCC-verktyget jämföra totalkostnaden över produktens hela tid i organisationen om miljön möbleras med nyinköpta eller återbrukade möbler – eller en blandning. På så sätt kan verktyget stödja dig i beslutsprocessen för att avgöra vilket erbjudande som är mest fördelaktigt ur ett LCC-perspektiv.

Verkliga kostnader är ofta dolda och svåra att hitta inom en organisation. LCC-verktyget är framtaget för att stötta den strategiska nivån i en kundorganisation och syftar till att ge ett diskussionsunderlag och öka medvetenheten kring de kostnader som associeras med anskaffning, innehav och avveckling av möbler, genom hela dess tid i organisationen. Verktyget riktar sig främst till möbelkunder och de roller inom dessa organisationer som har rådighet över och intresse av möbelflöden och kostnader för dessa. Verktyget kan även användas i dialog med marknaden för att bättre få koll på kostnader på sikt.

Hur är LCC-verktyget uppbyggt?

LCC verktyget är uppbyggt för att kunna visualisera totalkostnader för en kontorsmiljö beroende på om de möbleras med köpta, hyrda – eller egna möbler. I verktyget ”möbleras” en kontorsmiljö genom att man väljer från fyra olika sätt att anskaffa möbler:

  • Köp av nya möbler
  • Köp av begagnade möbler från extern part
  • Omhändertagande av möbler internt
  • Hyra

Kontorsmiljön kan i sin tur möbleras med fyra möbeltyper. Dessa har valts ut, tillsam- mans med kundpartners, eftersom de är vanligt förekommande i kontorsmiljöer:

  • Höj-och sänkbara skrivbord
  • Kontorsstol
  • Mötesbord
  • Mötesstol

Vad krävs av användaren: Verktyget kräver att du som möbelkund själv fyller i uppskatt- ningar av kostnader som relateras till anskaffning, innehav, användning och avveckling av möbler. Förutom inköpspris kan det handla om inredningskostnader, framtida underhåll och reparationer, förväntade flyttar av kontorsmiljön och kostnader för att göra sig av med möbeln. För att kalkylen ska bli så nära verkligheten som möjligt är det viktigt att du som användare av verktyget själv identifierar verkliga kostnader för dina möbelflöden samt uppskattar förväntade framtida kostnader beroende på din egen situation.

Resultat: Beräkningarna i verktyget visar den uppskattade totalkostnaden samt kostnad per år för den specifika kontorsmiljön, baserat på vilka möbeltyper som har valts ut att ingå i miljön. Observera att dessa resultat endast är indikationer. Hur stora kostnaderna blir i praktiken beror på framtida beslut och ageranden som är svåra att förutse på förhand. För att belysa den belastning som produktionen av möblerna medför på klimatet ger LCC-verktyget dig även möjlighet att jämföra klimatpåverkan (CO2-utsläpp) för de olika möbeltyperna.

Exempel

I snabbfakta RISE kontorsflytt till AWL – ekonomiska effekter, kan ni se ett exempel på en LCC-beräkning för en kontorsmiljö.

Läs mer

Detta är ett utdrag ur kapitel åtta – Beräkna & kommunicera, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet