Skip to content

EU:s gröna giv sätter fokus på cirkulär ekonomi

AnvändningCirkulär ekonomiGreen Deal
Den 11 december 2019 presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en av sina viktigaste prioriteringar inför sitt tillträde som ordförande: The European Green Deal. Men vad är då egentligen The European Green Deal eller som vi säger på svenska, den gröna given? Och vilken inverkan kan den få på utvecklingen av cirkulär ekonomi?

Enkelt förklarat är European Green Deal EU:s nya färdplan för en hållbar ekonomi där klimat och minskad resursförbrukning står i fokus. Det är en mycket bred satsning som omfattar allt från industri, jordbruk, energi, transporter till hållbara finanser.

Färdplanen utgår från att EU ska bli den första klimatneutrala världsdelen 2050, samt att den ekonomisk tillväxten då ska ha frikopplats från resursförbrukningen. Enligt EU är det också centralt att det blir en rättvis omställning, som inte bara gynnar företagen utan även medborgarna och unionen i stort.

Inom ramen för strategin ingår även antagandet av en ny klimatlag, samt fler nya strategier för bland annat industri, energi, cirkulär ekonomi, jordbruk samt biologisk mångfald.

EU:s nya handlingsplan för cirkulära ekonomi

Våren 2020 antog EU-kommissionen en ny handlingsplan som syftar till att accelerera den cirkulära ekonomin, vilket är en av de främsta ambitionerna inom ramen för den gröna given. Det övergripande målet med strategin är att genomgående förbättra och förlänga produkters livscykel.

Den nya handlingsplanen syftar till att sätta in fyra nya åtgärder för att ändra tillvägagångssätt att producera och konsumera produkter:

Göra hållbara produkter till norm
Med lagstiftning ska säkerställas att de produkter som produceras på EU:s marknad håller längre, kan återanvändas samt repareras, återvinnas samt innehåller så mycket återvunna material som möjligt.

Stärka konsumenternas ställning
Det innebär att konsumenterna ska få information om hållbarheten för de produkter de köper och om de är möjliga att reparera.

Ett övergripande fokus på minskning av avfall och slit och släng
Det innebär att om möjligt undvika att avfall uppstår, att omvandla avfall till högkvalitativa sekundära resurser och skapa marknader för dessa. Det innebär också en EU-omfattande harmoniserad modell för separat insamling av avfall samt märkning. Vidare ska all form av illegal avfallsexport bekämpas.

Sätta fokus på sektorer med högt resursutnyttjande där potentialen för utveckling av cirkulär ekonomi är hög
De områden som pekas ut är:

 • Elektronik – Ett cirkulärt elektronikinitiativ ska ge elektronik och it-produkter längre livslängd, återanvändbarhet och reparerbarhet. Bland annat ska komponenter och programvara vara uppgraderbara för att undvika för tidig föråldring. Ett lagförslag om ”rätt att reparera” för produkter som smartphones och datorer, planeras till år 2021.
 • Batterier – Nya regler för att förbättra insamlings- och återvinningsgraden för samtliga batterier samt säkerställa återvinning av värdefulla material. Nya hållbarhetskrav för batterier.
 • Byggnader – En ”strategi för en hållbar byggd miljö” för att främja cirkularitetsprinciper under hela byggnadens livscykel. Detta kommer att inkludera gröna kriterier för offentlig upphandling inom byggnation.
 • Textilier – Främjande av cirkulära textilier och innovation inom textilsektorn. Marknaden för återanvändning av textilier ska stärkas och EU ska ta fram en vägledning om separat insamling av textilavfall, som planeras till 2025.
 • Plast – Det ska bli obligatoriskt att använda återvunnen plast i bland annat förpackningar, byggmaterial och fordon. Begränsningar kommer att införas för avsiktlig tillsättning av mikroplast.
 • Förpackningar – Förbud mot vissa förpackningar och minskad användning av förpackningar.
 • Livsmedel – Innefattar att ersätta engångsförpackningar, plastbestick m.m. med återanvändbara förpackningar och återvunnet material.

Green Deal Call 2020

I september kom initiativets första innovations- och forskningsutlysning: Green Deal Call 2020. Utlysningen, som stänger i slutet av januari 2021, spänner över åtta tematiska områden:

 • Ökade klimatambitioner – att göra EU klimatneutralt till 2050.
 • Övergång till ren, säker och prisvärd energi.
 • Cirkulär omställning av industrin för renare och hållbarare produktionscykler (få bort den fossila energianvändningen i industrin och utveckla lösningar på systemnivå för en cirkulär ekonomi).
 • Energi- och resurseffektiva byggnader.
 • Hållbar och smart mobilitet.
 • Giftfri miljö.
 • Från jord till bord – att skapa en hållbarare livsmedelskedja.
 • Ökad biodiversitet och bevarande av ekosystem.

Utlysningen sker inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Kommande utlysningar kommer inom EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horizon Europe som gäller från och med 2021.

Läs mer:
Information från EU-kommissionen om The European Green Deal

Circular Economy Action Plan

Information från Vinnova om Green Deal Call 2020


Du måste godkänna