CE-märkning i en cirkulär kontext

Vad är det som gäller när det kommer till CE-märkning i ett cirkulärt system? En CE-märkning är tillverkarens kvitto på att en produkt uppfyller gällande EU-produktlagstiftning. Att köpa en återbrukad möbel ska vara lika tryggt som att köpa en nytillverkad möbel. Det är därför lika viktigt att en återbrukad möbel uppfyller produktlagstift- ning som att en nytillverkad produkt gör det.
Vad innebär CE-märkning?

Genom att förse en vara med CE-märkning förklarar tillverkaren på eget ansvar att varan överensstämmer med alla rättsliga krav för att få CE-märkas, så som att klämrisk inte föreligger, produkten har rätt flamskydd och att den håller för den användning den är avsedd för. Ibland säger man att en CE-märkning är som ett pass för att en produkt ska få säljas på en europeiska marknaden. Den som placerar produkten på den europeiska marknaden (t.ex. tillverkare eller importör) ansvarar för att visa på att CE-märkningen uppfylls.

Möbler som berörs av CE-märkning är möbler med integrerad el till exempel konferens- bord och motoriserade eller fjäderdrivna möbler till exempel höj- och sänkbara skriv- bord. En lista med vilka varor som ska CE-märkas finns på EU-kommissionens hemsida. Varor som inte får CE-märkas ska istället uppfylla kraven i Produktsäkerhetslagen.

Alla CE-märkta produkter måste ha en ”EU-försäkran om överensstämmelse” innan de börjar säljas. Det är ett dokument där är tillverkaren intygar att produkten överensstäm- mer med alla rättsliga krav för att få CE-märkas. Det är också tillverkaren som ansvarar för att dokumentationen sparas i tio år efter att varan släppts ut på marknaden. Tillver- karen ska också upprätta en teknisk dokumentation för varan. Vad denna dokumenta- tion ska innehålla skiljer sig beroende på vilket produktområde varan tillhör, men några exempel är instruktionsbok samt resultat av relevanta tester företrädelsevis utifrån gällande produktstandarder.

Bilden visar en måttsatt CE-märkning, då det inte är tillåtet att använda ursprungs- märkningen i annat fall än när kriterierna för CE-märkning uppfylls. Annan användning riskerar att tolkas som missbruk av CE-märkningen.

Flera myndigheter ansvarar för att möbler på den svenska marknaden uppfyller gällande produktsäkerhet:

  • Elsäkerhetsverket: möbler med integrerad el till exempel konferensbord.
  • Arbetsmiljöverket: motoriserade eller fjäderdrivna möbler till exempel höj- och sänkbara skrivbord.
  • Konsumentverket: övriga möbler.
  • Kemikalieinspektionen: alla möbler.
  • Naturvårdsverket: främst möbler med integrerad el.
  • Swedac: är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen.
Komplexitet av CE-märkning vid återbruk


Att cirkulera produkter är angeläget och det finns stora samhällsvinster med att cirkulera möbler. Dock ger det upphov till vissa problemställningar. Generellt kan sägas att samma krav och lagar gäller för både nytillverkad och återbrukad produkt. Men beroende av vad som åtgärdats vid återbruk kan produkten till och med anses vara en ny produkt, med det särskilda ansvar det innebär med CE-märkning.

Möbler med integrerad elektronik, till exempel vissa konferensbord, berörs av Lågspänningsdirektivet och elsäkerhetsstandarder, vilket betyder att de också måste CE-märkas. I de fall där ett återbruk innebär förändringar som påverkar befintlig CE-märkning måste ny EU-försäkran om överrensstämmelse och relevant teknisk dokumentation upprättas. Detta kan bli komplicerat om ursprungsdokumentationen inte finns tillgänglig för åter- brukaren. Läs mer om detta hos Elsäkerhetsverket: https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/elsak-flyer-sakra-produkter-ditt-ansvar.pdf

Läs mer

Detta är ett utdrag ur kapitel sju – Märkning & spårbarhet, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet