Skip to content

Personcertifiering – metod för verifiering av cirkulära möbler

Cirkulär ekonomiForskningMärkning/spårbarhetMöbel
För nya produkter finns utarbetade säkerhetstester och miljömärkningar. Men hur kan jag känna mig trygg med detta för en återbrukad möbel?

Certifiering kan ske på olika sätt: certifiering av en produkt, certifiering av företagets process för produkten (ledningssystem) eller certifiering av person och dennes kompetens. När det gäller cirkularitet finns det idag inget givet certifieringssätt och traditionella sätt att verifiera nya möbler är svåra att applicera vid återbruk av möbler. I projektet Cirkulära möbelflöden har olika certifieringsalternativ utvärderats. Resultatet av detta är att personcertifiering ses som en metod som är effektiv och trovärdig för att verifiera och certifiera cirkulära möbler.

Personcertifiering som metod

Traditionella sätt att verifiera nya möbler, så som typtestning av en möbel i labb där den får representera en serie möbler, är svåra att applicera när det gäller återbruk av enskilda möbler, där varje möbel kan ha sitt eget skick och historia. Ett annat sätt att verifiera återbruk av möbler kan då vara genom personcertifiering. Personcertifiering innebär att en person, till exempel hos en tillverkare eller återförsäljare, genomgår en utbildning och påvisar både kunskap och praktisk erfarenhet för att därmed kunna bli certifierad. Sådan personcertifiering som metod för verifiering av återbrukade möbler kan vara ett sätt att:

  • Garantera likvärdig kunskap om miljöpåverkan, arbetsmiljöpåverkan och eventuella riskbedömningar som behöver genomföras.
  • Garantera kännedom och kunskap om säkerhetskrav, och relevant lagstiftning kopplat till cirkularitet, produktsäkerhet, kemikalieinnehåll etc.
  • Minska risker med missbruk till exempel gällande ursprungsmärkningar.
  • Garantera likvärdig kunskap om spårbarhetsdata, samt användande av ett eventuellt framtida spårbarhetssystem.
Om personcertifiering

Personcertifiering är ett väl inarbetat certifieringssätt. Det är idag vanligare ute i Europa än i Sverige. I Sverige är det vanligast inom byggområdet, då myndigheternas föreskrifter bestämmer att personcertifiering ska användas inom flera områden, som till exempel ”Kontrollansvarig”, där denne enligt Plan- och Bygglagen ska se till att ditt byggprojekt uppfyller kraven i Bygglagstiftningen.

En personcertifiering under ackreditering innehåller:

  • Examination av den sökandes kompetens där examinationen oftast innehåller både teoretiska och praktiska delar.
  • Övervakning av certifikatet, som bekräftar att kompetensen hos den certifierade upprätthålls under certifikatets giltighetstid (oftast fem år).
  • Uppföljning av klagomål med efterföljande beslut för certifierad person. Beslutet kan i värsta fall betyda ett indraget certifikat, och
  • omcertifiering vid förlängning av certifikatet.

Inför en certifiering eller omcertifiering väljer många personer att gå en utbildning. Denna utbildning måste utföras av en verksamhet som är oberoende av den som utför certifieringen. Ett certifieringsorgan får inte heller bara certifiera vissa personer i ett ackrediterat område, det vill säga, opartiskhet gäller.

Det finns en särskild ackrediteringsstandard för personcertifiering, ISO 17024:2012. Swedac är den myndighet som utfärdar ackrediteringar på de organisationer som får certifiera personer i Sverige. Det finns idag 14 sådana ackrediterade bolag, där RISE AB och Kiwa Sverige AB har flest marknadsandelar. Swedacs arbete handlar främst om att göra kontinuerlig tillsyn på certifieringsorganen och följa upp att eventuella klagomål på certifierade personer hanteras på ett riktigt sätt. Swedac genomför också marknadskon- troll på varor och kan genom denna kontroll identifiera brister som certifieringsorganen behöver åtgärda.

Läs mer

Är du intresserad av att veta mer om personcertifiering och hur det kan appliceras i cirkulära möbelflöden? Läs gärna mer:


Detta är ett utdrag ur kapitel sju – Märkning & spårbarhet, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna