Att vara en cirkulär kund

Vad betyder det att vara en cirkulär kund? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi arbeta mer systematisk för att bli en cikulär aktör?

Att agera cirkulärt som kund innebär inte bara att köpa en cirkulär produkt eller tjänst, utan också att systematiskt utveckla interna rutiner och strategier, arbeta med att förlänga möbelinnehavets livslängd exempelvis genom reparation och goda ruti- ner för lagerhållning, minska avfallsmängder genom till exempel ökat återbruk, samt undersöka hur den interna organisationens strukturer kan stötta cirkulärt arbete.

Detta kan betyda att man som organisation identifierar ett behov av nya roller eller funktioner såsom införande av mjukvarusystem för hantering och delning av möbler internt, en ny roll som produktansvarig genom hela användningscykeln eller nya sätt att målsätta, mäta och följa upp inom organisationen och vid upphandlingar. Nedan beskrivs en modell som kallas för brukarcykeln, som tar en helhetssyn på de olika ak- tiviteter som krävs från brukarna: från anskaffning, innehav och avveckling av möbler, men också organisatoriska aspekter.

Nedan länkar vi till alla delar som ingår i kapitlet ”Att vara en cirkulär kund”. Här kan du läsa om Brukarcykeln och hur man som kund kan arbeta i dess olika faser för att ta ett helhetsgrepp på sin roll som aktör i ett cirkulärt system.

Brukarcykeln:

Ett helhetsperspektiv på möbelinnehav
Anskaffning av möbler
Innehav av möbler
Avveckling av möbler
Organisation och nätverk


Detta är ett utdrag ur kapitel fyra – Att vara en cirkulär kund, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet