Brukarcykeln: Avveckling av möbler

En container är fylld till brädden med vad som verkar vara dugliga möbler. ”Nu får det vara slut med slöseriet av pengar och resurser”, tänker du. ”Detta måste vi göra något åt. Men var börjar vi?”

Avveckling av möbler är ofta en bortglömd del av flödena i en organisation. Här är det viktigt att så mycket som möjligt tas tillvara för att så lite avfall som möjligt ska uppstå, vilket kräver medvetenhet om en rimlig prioriteringsordning för att inte resurser och material ska gå förlorade i onödan. Bilden i figuren visar avvecklingens roll i Brukarcykeln, där fokus bör vara att agera så högt upp i pyramiden som möjligt. Högsta prioritet är att försöka få möbeln att återanvändas inom organisationen, därefter externt.

Avveckling är en nyckelfråga i cirkulära flöden som kan ställa till det för många offentliga organisationer – ibland finns tveksamheter inom organisationen om man verkligen får sälja eller skänka möbler. Därför finns en snabbfakta kring vad får vi göra med våra gamla möbler som kan stötta.

Vem äger frågan?
En vanlig utmaning är att det inte finns någon i organisationen som äger frågan om vad som händer med möblerna vid avveckling. Ingen har övergripande koll på vad som kastas, det finns ingen som kontrollerar vad som slängs, och ingen följd om man slänger sådant som egentligen kan användas vidare. Det kanske inte heller finns någon insikt kring varför möbler inte behålls i verksamheten. En organisation som vill agera mer cirkulärt bör därför undersöka dessa frågor. Vissa gånger beror kassering av fungerande möbler på tidsbrist vid exempelvis flyttar, vilket skulle underlättas av bättre fungerande rutiner för verksamheterna.

Otydligheter kring vem som äger frågan ger också upphov till tveksamheter kring vem som avgör vad som kan användas igen inom organisationen. I vissa fall genomför lokal- samordnare inventering av möbler vid flyttar och har inflytande över vad som återan- vänds. De kan då ta tillvara möbler och använda i nya projekt. Personer som transpor- terar möblerna kan också ha en roll i vilka möbler som behålls, säljs eller skänks. Därför är det viktigt att dessa (eller motsvarande) roller har goda kunskaper om återbruk av möbler.

Strategier, rutiner och incitament
Precis som vid anskaffning av möbler kan strategier, mål, styrande dokument och incitament stimulera ett mer cirkulärt agerande vid avveckling. Några exempel som kan ge organisationens medarbetare guidning kring vad som ska hända med möblerna då de inte längre behövs i verksamheterna är:

  • En tydligt kommunicerad policy eller strategi för vad som ska göras med möblerna vid avveckling, så att hela organisationen har en klar prioriteringsordning (exempel- vis sälja eller skänka möbler till externa aktörer);
  • Hjälp att bedöma värde, skick och sannolikhet för ny användning för en möbel som önskas avyttras.
  • En konkret guide till de som avvecklar möbler (användare, chefer, lokalsamordnare eller andra) kring hur man går tillväga vid korrekt avveckling;
  • Ekonomiska (eller andra) incitament som ger konsekvenser av att kasta fungerande möbler.

Exempel
Inom Region Skåne har det länge funnits uppfattningen att möbler från verksamheten som ska kasseras inte får skänkas till hjälporganisationer. För att få klarhet i frågan kontaktades den juridiska enheten i Region Skåne. Kontentan blev att det inte ur ett juridiskt perspektiv finns några hinder för att Region Skåne ska kunna skänka möbler till hjälporganisationer. Därför har det under våren 2019 tagits fram förslag på en policy för avveckling av möbler från verksamheten, där skänka till hjälporganisationer bör vara en prioriterad åtgärd. Denna policy inväntar beslut.

Läs mer
Se snabbfakta för Brukarcykeln samt för faserna
anskaffning
innehav samt
organisation och nätverk.


Detta är ett utdrag ur kapitel fyra – Att vara en cirkulär kund, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet