Skip to content

Brukarcykeln: Organisation och nätverk

ForskningMöbelVerktyg
RISE kontor på Eklandagatan i Göteborg är en arbetsplats där normen inte längre är nyköp av möbler. Genom att aktivt arbeta med återbruk av möbler har organisationen nu en kultur där det finns stolthet över den återbrukade inredningen och där framtida köp självklart kan vara cirkulära.

En organisation innehåller strukturer för att hantera information, material, ekonomiska flöden och värde. I organisationsstrukturerna definieras också hur processer går till.

Dessa strukturer och processer har betydelse för hur cirkulärt en organisation kan agera. En organisation har alltid en viss kultur, rådande normer och värderingar, som också kan stötta eller hämma cirkulärt agerande. Det nätverk som en organisation befinner sig i – med leverantörer, andra möbelkunder och övriga externa aktörer – har också påverkan på möjligheten att agera cirkulärt.

Ansvar och roller
Hanteringen av möbler och inredning i en organisation är sällan en integrerad del av den vardagliga verksamheten, vilket kan resultera i att det inte finns någon som har ett utpekat ansvar för möblerna. Detta kan göra att möbelfrågan hanteras med viss godtycklighet och det kan då bli svårare att arbeta cirkulärt. En organisation som vill agera mer cirkulärt avseende möbler bör därför tydliggöra hur organisationen och ansvars- frågan ser ut kring möbler inom organisationen, på alla nivåer.

Strategier, rutiner och incitament
För att få ett genomgripande cirkulärt agerande bör frågan om cirkulära flöden vara prioriterat både i organisationens hållbarhetsarbete och av ledningen. Detta kan bland annat förmedlas genom olika strategier, rutiner, guider och incitament som stöd för verksamheterna vilket kan sätta ytterligare fart på arbetet:

  • Hållbarhetsstrategi med tydliga mål som knyter an till cirkularitet, samt uppföljning av målen utifrån flera hållbarhetsperspektiv;
  • Guider och rutiner samt tydligt uttalade förväntningar och feedback kring rätt agerande;
  • Incitament för att agera mer cirkulärt, exempelvis krav på klimatkompensation och hållbarhetsredovisning;
  • Ekonomiska incitament som stimulerar cirkulärt agerande eller ger konsekvenser för icke-cirkulärt agerande, exempelvis klimatbonus;
  • Påvisande av miljömässiga och ekonomiska effekter av olika ageranden. För att realisera detta behövs både kunskap om flöden samt verktyg eller schabloner för beräkningar av ekonomiska och miljömässiga besparingar (snabbfakta om effekter på ekonomi och miljö kommer i juni 2019).

Verktyg för statistik och data
En organisation som vill agera mer cirkulärt kan med fördel göra en översyn av internt arbete kring insamling av data och statistik för möbelflöden, så att förbättringsinsatser kan synliggöras. Organisationsstrukturerna kan exempelvis innehålla system för att samla data kring volymer och kostnader inom var och en av faserna i Brukarcykeln. Se även snabbfakta om innehav kring att ha koll på möbelflöden.

Kultur, normer och värderingar
Den kultur samt de normer och värderingar som finns inom en organisation har påverkan på hur alla agerar. Några aspekter är:

  • Cirkularitet behöver engagemang i hela organisationen, inte bara hos ett fåtal eldsjälar;
  • Spridning av egna och andras goda exempel och utbildning kan ge en positiv påverkan;
  • Stuprörstänkande kan hämma utvecklingen, och samverkan mellan olika delar av organisationen behövs.

Nätverk
Det externa nätverk som organisationen befinner sig i kan också påverka möjligheten att agera cirkulärt. Därför kan det vara värdefullt att beskriva detta, se över kontakter med andra kundorganisationer, vilka avtal och kontakter som finns av återbrukade och cirkulära möbler, reparationer och underhåll samt avveckling. Därtill – vilka andra aktörer påverkar möjligheten att agera cirkulärt vad gäller möbler? En organisation som vill agera mer cirkulärt kan undersöka vilka nya kontakter som kan skapas, som skulle stimulera cirkulära flöden.

Exempel
Volvo Group Real Estate arbetar aktivt med att uppnå ökad cirkularitet i sina flöden, både i organisationens möbelrelaterade aktiviteter samt på strategisk nivå. Volvokoncernen införde 2019 begreppet cirkularitet i miljöpolicyn för att ge en ännu tydligare inriktning för arbetet med minskning av resursanvändning och utsläpp. Policyn formuleras:

Läs mer
Se snabbfakta för Brukarcykeln samt för faserna anskaffning, innehav samt avvecklingg av möbler, samt kommande snabbfakta för effektberäkningar kring ekonomi och miljö.


Detta är ett utdrag ur kapitel fyra – Att vara en cirkulär kund, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna