Kemikalier och återbruk av möbler

Föreställ dig att du på ditt lager har tio stycken fem år gamla kontorsstolar som du funderar på att sälja så att de kan användas i något annat företags kontor. De är både snygga och fullt funktionsdugliga. Men hur är det med innehållet av kemikalier i dessa fem år gamla stolar?
Lagstiftning kring kemikalier

Det finns flera olika lagar på EU nivå som reglerar hur kemikalier får användas i varor, till exempel:

  • Reach-förordningen
  • EU/EES POP-förordning (implementering utav Stockholmskonventionen)
  • Biocidförordningen

Det finns också exempel på regler som gäller vissa specifika produktgrupper, till exempel RoHS-direktivet, som reglerar innehållet i elektriska produkter (tungmetaller och mjukgörare (ftalater) så som höj- och sänkbara skrivbord eller konferensbord med integrerad el.

Att sälja en gammal möbel

Företag som sätter produkter på marknaden behöver säkerställa att dessa produkter uppfyller dagens lagkrav enligt Reach-förordningen. Detta gäller både nytillverkade möbler och begagnade möbler, eftersom lagstiftningen inte tar hänsyn till om produkten är ny eller om den är begagnad när den ”sätts på marknaden”. Detta innebär att dessa aktörer behöver ha kunskap om gällande kemikalielagstiftning, och att de också behöver hålla sig à jour med uppdateringar som sker. Som ett exempel uppdateras Reach-förord- ningens kandidatlista två gånger per år.

Denna kandidatlista innehåller ämnen som anses vara så skadliga att de kan komma att bli förbjudna i framtiden. (Listan inkluderar så kallas SVHC-ämnen – substances of very high concern). Det innebär inte att det är förbjudet för företagen att använda ämnena på kandidatlistan i sina produkter, men att de måste informera om att de gör det och om vilka utav dessa ämnen som finns i produkterna. (Detta gäller alltid vid business-to-business, och vid försäljning till privatperson så gäller detta endast vid förfrågan). Med hjälp av kandidatlistan kan företag också informera sig om vilka ämnen som de bör fasa ut. Gällande lagstiftning, i kombination med kandidatlistan, bidrar alltså med information om vilka kemiska ämnen som är förbjudna samt vilka som snart kan komma att bli förbjudna, för produk- ter som sätts på marknaden både en första eller en andra gång.

Kunskap om produkten och dess innehåll

För att kunna säkerställa att de produkter som sätts på marknaden inte innehåller några av de förbjudna ämnena, och för att kunna informera om det, behöver man ha kunskap om produkterna.

Detta kan ske på olika sätt. För en nytillverkad möbel så finns det oftast information om dess innehåll i teknisk dokumentation hos tillverkaren. Dessa brukar innehålla så kallade ”negativa listor”, där tillverkare säkerställer att inga av de förbjudna ämnena finns i möbeln.

Vid försäljning av begagnade möbler finns denna information inte alltid tillgänglig eller kan kopplas till möbeln. Lagstiftningen kan också ha ändrats sedan möbeln såldes förra gången. Vid sådana här tillfällen underlättar det därför om det till exempel finns tydlig information kopplad till möbeln, till exempel på lappar eller med hjälp av QR-koder eller liknande (läs mer i Snabbfakta: Information och tekniker för spårbara möbelflöden). Information som är användbar är till exempel: tillverkare av möbeln, tillverkningsår, eventuella märkningar.

Positiva innehållsförteckningar

För att underlätta informationsflöden vid cirkulering av möbler är positiva innehållsförteckningar att föredra. Med hjälp av sådana positiva innehållsförteckningar där företag listar de ämnen som finns i produkten är det enkelt för till exempel kunder och eventuella återförsäljare/återtillverkare att veta vad produkten innehåller och kunna kontrollera att produkten uppfyller gällande lagstiftning vid tidpunkten för försäljning. Som ett bidrag i denna utveckling har projektet Cirkulära möbelflöden utvecklat ett utkast till system för spårbarhetsdata. Systemet är uppbyggt så att det ska vara möjligt att fylla i information för nytillverkade möbler, men också möjligt att föra in information gällande existerande möbler på marknaden. I dagsläget är systemet ett första förslag som arbetats fram tillsammans med återkoppling från parterna i projektet, och ses som en möjlig väg för att underlätta cirkulära möbelflöden (se Snabbfakta: Verktyg för spårbarhetsdata i cirkulära flöden).

Tips på länkar för mer information

Detta är ett utdrag ur kapitel sju – Märkning & spårbarhet, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet