Befintliga miljömärken och cirkularitet

Vad innebär det egentligen att en möbel är miljömärkt? Och vilka miljömärkningar finns det som kan kopplas till möbler – och vad gäller för cirkularitet?

En miljömärkt möbel uppfyller standardiserade tester och bestämda krav från råvara till avfall gällande kvalitet, innehåll och miljö- och hälsoskadliga ämnen. Miljömärkningen hanterar alla sorters material i komponenterna – såväl plast som trä och metall med flera. Dessutom kan miljömärkningen innehålla krav på att producenten ska arbeta med ständiga förbättringar.

För dig som köper möbler innebär en märkning en trygghet i att den möbel du köper uppfyller fastslagna miljö och kvalitetskrav.

För dig som tillverkar och marknadsför möbler innebär en märkning att din möbel får ett mervärde som kan ge en ökad försäljning. Miljömärket säkerställer att ni tillser att den märkta möbeln uppfyller högt ställda krav på miljöprestanda. För att erhålla märk- ningen behöver du investera lite arbete i underlag och betala kostnader till den som miljömärker möbeln.

Miljömärkning idag

Det finns flera olika system för att miljömärka hela möbler eller komponenter i möbler. De vanligaste miljömärkningarna av möbler i Sverige är Möbelfakta och Svanen. EU:s märkning Ecolabel har också blivit ett miljömärkningsalternativ för nyproducerade möbler. I Sverige ansvarar det statliga bolaget Miljömärkning Sverige för både Svanen och EU-Blomman. Arbetet drivs på uppdrag av regeringen, utan vinstsyfte.

Möbelfakta
Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbelindustrin. TMF (Trä- & möbelföretagen) driver, utvecklar och underhåller Möbelfakta. Systemet inkluderar krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.


Svanenmärket
Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror. Det ställs även tuffa krav på kemikalier, hållfasthet, säkerhet, stabilitet och hållbarhet.


EU Ecolabel
EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, tidigare benämnd EU-blomman. Certifieringen märker bland annat möbler vilka ska uppfylla miljö- funktions- och kvalitetskrav.


Miljömärkning för möbler som återbrukas

I dagsläget (februari 2019) finns ännu ingen märkning för cirkularitet. Om en återbrukad möbel har en befintlig miljömärkning, och möbeln inte har förändrats vid återbruket, innebär det att den uppfyller de krav som ställdes då produkten tillverkades.

I projektet Cirkulära möbelflöden arbetar vi för att det framöver skall komma en ny märkning och/eller certifiering till stånd som kan visa att en återbrukad möbel är ”bra återbrukad” och uppfyller de krav som är rimliga att ställa idag.

Ett viktigt önskemål är att den som återbrukar en möbel behöver ha kunskap om möbeln som återbrukas. Vi vill därför komplettera den nya märkningen med ett spårbarhetssystem. I spårbarhetssystemet skall viktig data sparas och på något sätt följa produkten och göras tillgänglig då produkten skall återbrukas.

Vem som skall hålla i en sådan märkning är ännu inte fastslaget.

Läs mer

www.mobelfakta.se
www.svanen.se
www.ecolabel.eu
www.cirkularitet.se
www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar


Detta är ett utdrag ur kapitel sju – Märkning & spårbarhet, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet