Skip to content

Upphandlingsstrategier och kriterier

ForskningMöbelUpphandling
Du vill upphandla cirkulärt för att minimera din organisations miljöpåverkan. Vilka strategier och kriterier kan du då använda dig av?

Offentlig upphandling utgör hela 17 % av Sveriges BNP1! Att styra om denna köpkraft har stor potential i att påskynda omställningen till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. Men hur går man till väga? Nedan följer exempel på strategier och kriterier att inspireras av.

Olika strategier

Inom upphandling kan man arbeta med olika strategier för att gynna mer cirkulära flöden. I Nordiska ministerrådets rapport ”Circular Public Procurement in the Nordic Countries” identifieras fyra nivåer för cirkulär upphandling:

Nivå 1 – Upphandling av förbättrade produkter och tjänster genom GPP-baserade kriterier
Ett sätt att börja införa cirkularitet i upphandlingar är att införa hållbarhetskriterier i upphandling av existerande produkter. ”Green Public Procurement (GPP)”-kriterier har utvecklats av EU-kommissionen för ett tjugotal olika produkt- och tjänstgrupper för att underlätta införandet av gröna och cirkulära krav i offentliga upphandlingar. Detta inne- bär att man köper förbättrade produkter och tjänster såsom möbler utan vissa ämnen (grönt krav) eller med återvunnen textil (cirkulärt krav).

Nivå 2 – Upphandling av nya och innovativa produkter, tjänster och material som främjar en cirkulär ekonomi
I detta fall väljer man att upphandla produkter som är betydligt bättre när det gäller återvinningsbarhet, återvunnet material, demontering, lång livslängd och så vidare. Alltså produkter som inte har funnits på marknaden länge eller produkter som utvecklas som ett resultat av upphandlingsprocessen. För denna strategi krävs ofta en mer innovativ upphandlingsprocess. I möblers fall skulle det t.ex. kunna vara upphandling av möbler som är designade för att passa i en cirkulär ekonomi, eller att införa nya upphandlingsfö- remål såsom ramavtal för begagnade möbler.

Nivå 3 – Upphandling av tjänster och nya affärsmodeller
Här ligger fokus på en ändring av upphandlingsprocessen, där man efter att ha definierat sitt behov väljer att upphandla en tjänst, funktion eller cirkulär affärsmodell istället för en produkt. Det kan t.ex. vara en delningstjänst, leasing av möbler eller en köp-och-sälj- tillbaka affärsmodell.

Exempel på kriterier

När det gäller kriterieskrivning kan man tänka i olika dimensioner för att gynna cirkularitet, där olika krav kan ställas för att gynna olika cirkulära principer. För att öka cirkulariteten vill man som regel åstadkomma effektivare produktanvändning, längre livslängd och/ eller cirkulär resursanvändning. Några exempel ges nedan som inspiration.

Ofta ställs cirkulära krav ihop med gröna krav såsom att produkten inte innehåller vissa farliga ämnen eller att de uppfyller en miljömärkning eller motsvarande.

Läs mer


Detta är ett utdrag ur kapitel sex – Upphandling & avveckling, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna