Återbrukets klimateffekt

Centrum för cirkulärt byggande skriver i en artikel om återbrukets klimateffekter och att Återbruk Väst nu undersöker de sekundära klimateffekterna, det vill säga risker med återbruk som man inte brukar ta med i kalkylen.

Återbruk är bra för klimatet. Eller? Kanske äts klimateffekten upp av transporter, rekonditionering eller att driften av återbrukade produkter kräver mer energi?
Den saken undersöker ett projekt just nu. De preliminära resultaten bådar gott.

Undersöker risker med återbruk
De primära klimateffekterna av återbruk – då man undviker nytillverkning och avfallshantering – är att utsläppen av växthusgaser minskar. Återbruk Väst undersöker nu de sekundära klimateffekterna, det vill säga risker med återbruk som man inte brukar ta med i kalkylen. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med miljöförvaltningen i Göteborgs stad och Gothenburg Climate Partnership (ett samarbete som leds av Business Region Göteborg) som genomför beräkningarna.

– Deltagarna vid en workshop fick göra en riskbedömning inom sina egna återbruksprojekt, berättar projektledaren Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sekundära klimateffekter för två områden
I projektet har man räknat på två grupper av sekundära klimateffekter:

  • Drifteffekter av återbruket, som ökad användning av el, värme och vatten
  • Andra aspekter som följer med återbruk: transporter, rekonditionering och lagerhållning

– De klimateffekter man får fram beror på vilka metoder man använder. Vi har utgått från Greenhouse Gas Protocol och deras projektstandard. När det gäller energianvändning vid drift har vi utgått från ett marginalperspektiv, som tittar på vilken energiproduktion som påverkas när efterfrågan förändras, säger Hanna Gerhardsson.

Viktigt att väga in återbrukets drifteffekter
De slutliga resultaten kommer i höst, men redan nu går det att redovisa några slutsatser.

  • Belysning: Om man har belysning som inte är LED är det bästa ur klimatsynpunkt att återbruka armaturen och uppgradera ljuskällan till LED. Om det är omöjligt är det bättre att köpa in nya armaturer med LED.
  • Toaletter: Om man har toaletter som inte är snålspolande, är det bästa ur klimatsynpunkt att uppgradera dem eller byta ut dem mot snålspolande toaletter.
  • Fönster och dörrar: Eftersom fjärrvärmesystemet skiljer sig mycket mellan olika kommuner går det inte att säga något om påverkan på energisystemet utan att känna till de lokala förutsättningarna.

– Vi blev överraskade av att drifteffekterna spelar så stor roll och att de kan äta upp återbrukets klimatbesparing. Det är viktigt att tänka på detta vid återbruk av produkter som kräver el, värme eller vatten i driftskedet.

Klimatbesparing trots transporter och rekonditionering
Transporter: Inte ens om man transporterar återbrukade produkter så långt som från Sverige till Kina äter detta upp återbrukets klimatbesparing.

Rekonditionering: Även om man skulle bli tvungen att byta ut stora delar av produkten ger återbruket en klimatbesparing.

– Kort sagt: Klimatpåverkan från tillverkning och utvinning av material är så hög att återbruk generellt är positivt, även om det innebär en ökad klimatpåverkan från transporter och rekonditionering, summerar Hanna Gerhardsson.