Upphandlingsmyndigheten: kriterier för cirkulär upphandling av möbler

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram nya hållbarhetkriterier för upphandling av möbler. Kriterierna gynnar tillverkare som använder sig av cirkulära affärsmodeller vid tillverkningen.

Upphandlingsmyndigheten hänvisar till en uträkning av forskningsinstitutet Rise som visar att det med hjälp av cirkulära affärsmodeller för möbeltillverkning går att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent. Detta jämfört med linjära affärsmodeller där möbler produceras, används och slutligen slängs.

– Lång livslängd är en förutsättning för att möbler ska kunna återbrukas. Därför har vi tagit fram flera nya kriterier som ska bidra till detta. Vi har nya krav på möbelns kvalitet och funktion, möjliggörande av reparation, spårbarhet samt bruks- och skötselanvisningar, förklarar Joakim Thornéus, hållbarhetspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Kriterierna ökar också möjlighet att återbruka möblerna genom krav som begränsar användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen. Kraven är synkroniserade med kraven på textilier som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.

En annan fråga rör hur möblerna används. Tanken är att möbler som är tillgängliga för fler ger en mer effektiv användning. Därför innehåller kriterierna kvalificeringskrav där leverantören ska visa hur man arbetar med frågor kring tillgänglighet. Det finns även ett kontraktsvillkor som kan användas för att få råd av leverantören, exempelvis vid val av produkter när det finns särskilda behov.

 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för möbler