Sibab bild på miljö

Så skapar Sibab hållbara affärer genom cirkulär omställning

Tänk dig ett litet snickeri med 20 anställda mitt ute på landsbygden. Här finns ett driv och en vilja att jobba för ett mer hållbart samhälle. Inom alla tre aspekter miljö, människa och affärer. Men hur går en omställning från linjär inredning till mer cirkulär till? Går det att tjäna pengar på en mer cirkulär affärsmodell?

Sibab Interior AB i Blikstorp är ett sådant litet snickeri som jobbar för en cirkulär omställning. Vi har träffat Tove Sventoft, VD, som berättar om vikten av långsiktig planering, tålamod och nya typer av samarbeten och processer.

Tove Sventoft, VD, betonar vikten av samarbete för att komma framåt i den cirkulära omställningen.

Mer samarbete för en cirkulär omställning
För Sibab är hållbar industriell utveckling som ett paraply där alla tre aspekter bildar en helhet. De vill kunna påverka det de tillverkar och strävar efter att använda mindre råvara och i stället återanvända mer. För att nå dit försöker Sibab samarbeta mer nära sina leverantörer och kunder i inredningsprojekten. I ett inredningsuppdrag skickas ofta ett underlag, skapat av arkitekten tillsammans med kunden, direkt till olika producenter. Den som erbjuder lägst pris får uppdraget. Den här processen vill Sibab försöka förändra för att bli mer hållbara.

— Vi har under årens gång märkt att det existerar mycket dubbelarbete och en hel del resursslöseri i våra projekt för att man inte samarbetar tillräckligt mycket mellan de olika aktörerna i värdekedjan med leverantör, producent, arkitekt och slutkund. Det tar mycket onödig tid och vi är ofta flera aktörer som kanske får göra om saker. Om vi kan delta tidigare i processen finns möjlighet att komma längre från början. Till exempel bättre miljöval av material, eller material som inte fraktas så långt. Vi måste bli ännu mer samspelta än vi någonsin har varit för att klara utmaningen med en cirkulär omställning. Det behöver inte nödvändigtvis kosta mer pengar, men nödvändigtvis måste vi samarbeta mer för att komma framåt i en cirkulär omställning, säger Tove.

Tillit skapar mindre press på konkurrens
Tove pratar om samarbetstrappan, att jobba högre upp i den och att skapa tillit i relationerna med de aktörer som ingår i ett inredningsuppdrag.

—  Vi tror jättemycket på att bygga mer på den relationella tilliten och att också jobba för att gemensamt förstå slutkunden/brukaren. Idag jobbar de flesta med transaktionell tillit, där avtal ofta är en central del i affären. Det behöver inte börja eller sluta vid ett avtal. Det bidrar till mer långsiktig hållbarhet i alla led, och inte minst för den sociala hållbarheten – människan, om vi litar på varandra och förstår varandras syfte och samarbetar med våra professioner genom hela projekten. Visst tappar man konkurrensutsättningen men den måste vi delvis börja se förbi och förstå hur mycket processerna faktiskt kostar idag med tanke på allt dubbelarbete och att man inte har kunskap åt alla håll från början.

Insatsteam ID – experthjälp för en hållbar omställning
Sibab har under 2021 deltagit i Insatsteam ID (Industriell Dynamik). Deltagande företag erbjöds fler fördjupningstimmar via nätverket i Industriell Dynamik och att jobba ihop med experter för hållbar omställning. Sibab fick möjlighet att jobba med två spår som de sedan tidigare identifierat: cirkulära material och en process för samarbete i värdekedjan. Utifrån Sibabs behov satte projektledaren från RISE ihop ett team med experter som tillförde ny kunskap. Det gav Sibab möjlighet att testa både nya verktyg och arbetsmetoder.

—  Med hjälp av RISE fick vi prova verktyget Circular Scanner för att bedöma hur cirkulära vi är inom olika områden i verksamheten. Via projektet Circular Hub fick vi göra analys med Eco Design Studio för att titta på hur vi producerar och hur det påverkar miljön. Vi fick även hjälp av RISE för att kunna jobba mer med våra processer och affärsutveckling, vilket har varit oerhört värdefullt för vår utveckling.

Gemensamma processer i värdekedjan
Insatsteam ID avslutade med en workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde där några aktörer ur Sibabs värdekedja fick delta. De fick jobba med att sätta målvärden utifrån sina respektive organisationer. Dels målvärden för processdeltagare och dels målvärden för slutkunden/brukaren.

—  Workshoppen bidrog till att alla aktörer som var med fick insikt i hur viktigt det är med kunskap för att kunna sätta en bra tidsplan. I en inredningsprocess är det få av de involverade aktörerna som idag har kunskap om hela processen. Tittar man på dagens tidsplaner så är de inte alltid anpassade till alla aktörer som ingår. Arbetet har gett oss en tydlig bild av hur vi vill jobba och bedriva våra affärer i relation med kunderna. Har vi ett bra samarbete med både arkitekt och kund underlättar det i arbetet då vi lär oss och anpassar oss efter varandra, berättar Tove.

Återanvänd befintlig inredning
I den cirkulära omställningen försöker Sibab även jobba för att få en linjär inredning att bli mer cirkulär. Det innebär att de vill återanvända redan befintlig inredning och ta till vara det som går att använda igen. Men det är inte helt lätt och kräver att man tänker nytt.

—  Det innebär mycket logistiska utmaningar då det kan vara gammal inredning som ska tas ner. Vi behöver veta alla mått på inredningen som ska återanvändas och det behöver arkitekten ta hänsyn till i gestaltningen. För vår del innebär det en helt annan hantering mot i dag då vi jobbar med fullformatskivor. Men det går, vi har redan idag gett förslag till kunder på hur vi samarbetar med arkitekter för att återbruka inredning, förklarar Tove.

Cirkulär omställning kommer bli lönsamt
Går det då att tjäna pengar på att jobba mer cirkulärt? Tove menar att det gör det, och att Sibab redan ser kommande resultat av den grund de sätter just nu.

—  Det kommer bli lönsamt när vi väl har mer inredningar på marknaden som är ämnade att ta hand om. Då kan vi koppla på serviceavtal, vi kan åka ut och ta hand om den och byta ut delar om något gått sönder. Det kommer bli ett helt nytt affärsområde. I vårt nära samarbete med kund och arkitekt kanske vi även kan ha en mer konsulterande roll, och inte enbart som producent, där vi delar med oss av vår kunskap.

Sibab tillverkar inredning till både små och stora inredningsprojekt.

Samarbete för ökad lokal tillverkning
För att komma framåt i det cirkulära arbetet är det viktigt ta fram en tydlig målbild och strategi att utgå från. Tankesätt behöver ändras och produktion anpassas mer efter vad vi kan tillverka med de resurser vi har nära till hands. Sibab har kommit en bit på vägen och Tove lämnar några tänkvärda tips;

—  Vi har levt i decennier nu där vi har tänkt att allt går att tillverka. Om inte vi inte kan göra det i Sverige så flyttar vi tillverkningen någon annanstans. Det här behöver vi vända på och i stället tänka på vad vi kan tillverka här, och låta det styra vad vi ska skapa. Där behöver industrin komma in tidigare i processen för att kunna påverka vad som ska tillverkas.

Tänk långsiktigt och ha tålamod
— För visst måste vi sätta ramar på resurserna för att klara av den cirkulära omställningen, fortsätter Tove. Det gäller att man ser det långsiktigt och inte har superbråttom med att få allt på plats. Det är bättre att låta det mogna och ta det stegvis så att alla människor är med i utvecklingen. För att en cirkulär omställning ska bli strategiskt hållbar gäller det att tänka långsiktigt och inte rusa fram så fort som möjligt. Det gäller att ha tålamod och se långsiktigt på saker.

Vad är viktigast för den fortsatta utvecklingen?
—  Vi behöver bli ännu mer tydliga mot oss själva och landa i vad vi ska prioritera av de tankar och idéer vi har. Vilka typer av affärer vi ska ta, vilka kunder vi ska samarbeta med för att kunna bidra till en framgångsrik hållbar cirkulär omställning. Sedan kan vi jobba väldigt fokuserat mot just det, både internt och externt. Vi ska bli tydliga med materialval, miljöpåverkan, affärsrelationer, ekonomisk hållbarhet och jobba för att vår interna process ska ge positiva effekter åt våra samarbetspartners. Det är också viktigt med våra värderingar och hur vi har det på den här arbetsplatsen. Det är många delar som ska hänga ihop under paraplyet. Ett samarbete med IDC West Sweden AB i Skövde ger en bra helhet, där finns alla delar för att vår utveckling ska hänga ihop.

I filmen berättar Tove om hur de jobbar för en cirkulär omställning