Remake – Elvine

I det här projektet undersökte Re:textile de ekonomiska förutsättningarna för återtillverkning inom modeföretaget Elvine. De produkter som användes som utgångspunkt var osålda plagg från tidigare kollektioner, så kallad deadstock. Modeföretaget själva stod för den nya, omarbetade designen och plaggen presenterades i den egna webbaserade säljkanalen som en kollektion med respekt för jordens resurser. Begreppet återtillverkning är otroligt brett och delas därför ibland in i tre olika nivåer, refurbished, recoupled och reconstructed.

På den första nivån, refurbished, reparerades 19 olika ytterplagg. De flesta var oanvända jackor som reklamerats och det nya priset sattes i relation till hur arbetsintensiv lagningen var. När jackorna hade reparerats lades de ut till försäljning på Elvines hemsida som “Version 2.0”. I de fall jackorna fortfarande fanns som nya visades de reparerade bredvid för att erbjuda kunden en reparerad jacka till ett reducerat pris. 

På nivå två och tre återtillverkades 84 olika plagg, förändringarna som utfördes var allt från att byta färg på knapparna till att helt sy om en typ av jacka till en väst och väska. De återtillverkade plaggen presenterades sedan på hemsidan som en kollektion med fokus på respekten för resurser, en kollektion som tar tillvara material och skapar nya designklassiker. Det kan vara mer komplicerat att gradera och bestämma kvaliteten på produkter som är återbrukade vilket utmanar dess värde. Kommer det återbrukade materialet från ett företag, snarare än en konsument, är det lättare att säkerställa kvaliteten på materialet. Kvaliteten på det textila materialet kan inte bli bättre än det är i första värdekedjan och är starkt påverkat av den teknik som används vid isärplockning. Själva isärplockningen är tidsödande och arbetsintensiv samt därmed kostsam ur ett ekonomiskt perspektiv.   

När de ekonomiska förutsättningarna utvärderades i en studie togs variabler såsom försäljningspris, återtillverkningskostnad, materialkostnad samt priset för originalplagget i beaktning. De jackor som återtillverkades enligt den första nivån klarade de ekonomiska förutsättningarna väl tack vare att värdet på ytterkläder är förhållandevis högt. När det gäller plaggen som återtillverkades på de andra nivåerna fastslogs det i studien att alla plagg förutom T-shirts är möjligt att återtillverka ekonomiskt fördelaktigt. Några av produkterna genererade ett 25% högre försäljningspris tack vare spännande och innovativ design.

Potentiella värden/nytta

Miljö – När redan producerat material används för att skapa nya produkter så sparas den delen av resurserna in vilket ger en minskad miljöbelastning om man jämför med nytillverkning. 

Kund / samhälle  – Kunden får ett plagg med lika hög kvalitet/höga värde som ett nytt. Fler arbetstillfällen skapas lokalt kring det cirkulära flödet såsom insamling, hantering, tillverkning och distribution. Bristen på textila material blir större och större och det är gynnsamt för företag att ställa om till mer cirkulära flöden i tid.


SWOT

Kritiska framgångsfaktorer för uppskalning av återtillverkning

  • Tillräckligt med material måste finnas att tillgå
  • Materialet måste vara av god kvalitet samt likartat
  • Systemet för tillverkningen måste vara flexibelt
  • En hög efterfrågan på produkterna 
  • Högt värde i slutprodukten för att täcka produktionskostnad

Innovationsmöjligheter – skapa nya affärsmodeller kring återbruk. Samarbeten mellan insamlingsorganisationer samt andra tillverkande modeföretag för att säkerställa flödet av material. Utveckla ny teknik för att demontera existerande plagg inför återtillverkning. Få studier finns på ämnet och kunskapen kring den cirkulära värdekedjan och affärsmodellen är därmed begränsad men erbjuder utrymme för forskning.

Market readiness