Konsumtionsutsläpp måste ner med sju ton per person

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan från egen konsumtion är åtta ton växthusgaser per person och år. För att klara 1,5-gradersmålet behöver konsumtionen ner till ett ton per person och år till 2050.

Enligt Naturvårdsverkets statistik står transporter för en fjärdedel, eller cirka två ton, av de privata konsumtionsutsläppen. Boende, livsmedel, offentlig konsumtion och övrigt står för ett ton vardera. För två ton utsläpp står olika typer av investeringar, exempelvis i byggnader, maskiner etc, som görs av företag, men som ändå räknas med i statistiken.

Totalt uppgick de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen till 82.05 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Det är en marginell minskning från 2017 då de uppgick till 82.46 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018.

Drygt hälften av de konsumtionsbaserade utsläppen, 57 procent, uppstår utomlands, det vill säga när en vara produceras i ett annat land och sedan konsumeras i Sverige.

De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas med en så kallad miljöexpanderad input-outputanalys. I analysen inkluderas utsläpp i hela produktionsprocessen, oavsett var utsläppen sker.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.