100 åtgärder i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi

Regeringen publicerade den 22 januari 2021 sin första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen, som innehåller drygt hundra åtgärder, utgår från strategin för cirkulär ekonomi och de fyra fokusområden som regeringen har slagit fast där: industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.

Regeringen skriver att man nu, med både strategi och nu en handlingsplan, tagit ett systematiskt helhetsgrepp för omställningsarbetet till en cirkulär ekonomi. I handlingsplanen ges nu ett flertal centrala myndigheter uppdrag att arbeta vidare med. Här är några av de åtgärder som regeringen vill prioritera inom de fyra fokusområdena.

Fokusområde 1: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign:
 • Industriklivet breddas och förstärks
 • Uppdrag till Naturvårdsverket att föreslå kvotplikt för återvunnen råvara för relevanta produkter
 • Produktpass
Fokusområde 2: Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster:
 • Strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
 • Insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling
 • Information till konsumenter om cirkulär ekonomi
Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp:
 • Ökad tillsyn och insatser ska hindra brottslighet inom avfallsområdet
 • Förbättrad hantering av avfall
 • Satsning på metaller och mineral ur sekundära källor
Fokusområde 4: Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller:
 • Kreditgarantier för gröna investeringar
 • Utredning om miljötillståndsprövning
 • Stärkt innovations- och näringslivsklimat
 • Satsning på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi

Läs rapporten i sin helhet här.

Inom Circular Hub hjälper och stöttar vi företag att ta nästa steg mot nya affärsmodeller som innebär att man gör rätt för miljön från början. Vi samlar kunskap och metoder för att kunna ge inspiration och vägledning. I vår innovationsmiljö DO-tank Center ger vi möjlighet till prototypframtagning och testning av idéer, och på ASSAR erbjuds en miljö för innovation inom tillverkningsindustrin. Allt för att främja en snabbare omställning mot en cirkulär ekonomi.

Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag och vårt erbjudande här.