Skip to content

Tio förslag ska snabba upp övergången till cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

På onsdagen den 21 April överlämnade Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi, årets rapport till miljö- och klimatminister Per Bolund.

Tio förslag på styrmedel står i centrum för årets rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi, som igår onsdag överlämnades till regeringen.

I årets rapport har Delegationen valt ut tio förslag på styrmedel som man anser är extra viktiga för politikerna att börja arbeta med, för att omställningen till en cirkulär ekonomi ska få fart.

Förslagen har tagits fram med hjälp av en rad experter, forskare, myndigheter och representanter för svenskt näringsliv. De behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi möjlig; från kartläggning av resursflöden till utbildningsinsatser, verktyg och regler för offentliga inköp och ökad tillgänglighet på återvunna material.

Nedan presenteras de tio förslagen kort.

Resurseffektivt samhälle nytt miljömål. Delegationen anser att ett mål om ett resurseffektivt samhälle behöver läggas till de idag 16 etablerade miljökvalitetsmålen. Syftet är att öka resurseffektiviteten i samhällets materialflöden och samtidigt minska mängden avfall som går till deponi och energiutvinning. Även de övriga miljökvalitetsmålen bör ses över för att se till att etappmålen inom dessa också bidrar till den cirkulära omställningen.

Kartlägg resursflöden och hur värdet av Sveriges resursflöden förändras över tid, för att tydliggöra vilken potential en värdebevarande cirkulär ekonomi har. Detta är särskilt viktigt för att peka på affärsmöjligheter men även för att möjliggöra utformningen av rätt typ av styrmedel för en resurseffektiv cirkulär ekonomi. Eftersom det idag saknas etablerade mätmetoder för cirkulära flöden bör i ett första skede SCB få ett uppdrag att utveckla mätmetoder för att klargöra hur stor del av ekonomin som idag är linjär respektive cirkulär.

Avsätt medel för införandet av ett ”Cirkulärt lyft” – ett nationellt program med en metodik för hur industrin kan stärka sin omställningsförmåga.

Ge en myndighet i uppdrag att verka som nationellt samordnande nav för en satsning på design för cirkulär ekonomi. Delegationen anser också att regeringen bör verka för att design för cirkulär ekonomi blir ett centralt inslag i alla utbildningar som relaterar till produkt-, tjänste- och affärsutveckling.

Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer införa en plattform för cirkulär upphandling för att underlätta dialog och matchning av köpare och leverantörer.

Öka användningen av återvunnen råvara genom att tillsätta en utredning om system för kvotplikt och återvinningscertifikat på plast, kvotplikter på återvunnen fosfor och återvunnet kväve, samt hur ett Bonus-Malussystem för avfall kan utformas.

Ändra så att regelsystemet för hälso- och miljöriskbedömning för återvunnet material, inte är strängare än för jungfruligt material.

Gör det obligatoriskt för offentlig sektor att använda SIN-listan (Substitute It Now-list), en förteckning över särskilt farliga ämnen som tagits fram av ChemSec. Detta för att i möjligaste mån få bort farliga kemikalier ur kretsloppen.

Ställ tydligare krav på återvinning av byggavfall och användning av återvunnet material i byggsektorn. Inför sanktioner för den som inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning.

Tillsätt en utredning om hur det kan skapas fler incitament för hållbart konsumentbeteende.

Delegationens rapport 2021 – Förslag på styrmedel som kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi


Du måste godkänna