Presentationer från genomförda nätverksträffar inom Cirkulär kommun

Här samlas alla presentationer från genomförda nätverksträffar inom Cirkulär kommun.


Uppstartsträff – introduktion till cirkulär ekonomi, inspiration och goda exempel (2020-11-24)

Introduktion till nätverket Cirkulär kommun – Josefine Persson och Erik Valvring

Hur kan vi öka cirkularisering av arbetskläder genom upphandling?
Helena Nilsson, projektledare Cirkulära Skåne, och Eva Henrikz, upphandlare inom Malmö Stad, presenterar slutsatser och lärdomar från projektet Cirkulära Skåne.

Ökad livslängd och maximerad användning av textil och arbetskläder inom textilservice
Textilias affärschef Leif Sunesson och hållbarhetschef Jonas Olaison beskriver hur upphandling kan fungera som en drivkraft och möjliggörare?

Hur kan man möjliggöra mer cirkulära möbelflöden inom kommunen?
Martin Horn, chef för serviceavdelningen i Gävle kommun, berättar om deras möbelpool och hur de arbetar för att ta ett helhetsgrepp kring kommunens möbler.


Riktlinjer och policys som möjliggörare för cirkulär ekonomi (2021-02-11)

Basinredning inom förskolan och ramavtal för återbruk och rekonditionering
Emma Börjesson, projektledare Miljöförvaltningen Malmö Stad, berättar om hur de tagit fram riktlinjer för basinredning och hur de genom ett ramavtal för återbruk och rekonditionering av möbler skapat ökade möjligheter för cirkulära möbler i Malmö Stad.

Organisation, ansvar och ekonomi för att hantera cirkulärflöden
Magnus Sandberg, Senior projektledare, och Erik Gunnarson, Controller Regionservice Västra Götalandsregionen, presenterar ett nytt förslag på processer och organisation för att möjliggöra cirkulära möbelflöden inom Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs offentliga inredningsupphandlings AB
Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling vid Skaraborgs kommunalförbund, presenterar ett förslag på hur kommunerna kan samverka kring att upphandla möbler i syfte att få till stånd cirkulära möbelflöden, högre kvalitet och mindre kostnader.


Kommunernas klimatlöfte 10. Vi arbetar med cirkulära möbler (2021-03-10)

Introduktion Kommunernas klimatlöften – klimatlöfte 10

Ett helhetsgrepp för cirkulära möbelflöden
Amanda Östman, Utvecklingsledare hållbarhet Härryda kommun, presenterar hur de arbetat fram ett förslag där de tar ett helhetsgrepp kring kommunens möbelhantering, detta inkluderar ett centralt ägarskap för ökad möjlighet till cirkulära möbelflöden.


Cirkulära inköp och upphandlingar (2021-06-02)

Hur kan vi använda upphandling för att främja cirkulär ekonomi samt hållbarhetskriterier för möbler och arbetskläder
Joakim Thornéus och Susanna Vesterlund, Upphandlingsmyndigheten, presenterar verktyg och strategier för att möjliggöra ökad cirkularitet i inköps- och upphandlingsprocessen, samt nya hållbarhetskriterier inom möbler och textil.

Viktiga tips om du ska upphandla återbruk och cirkulära tjänster
Ingrid Wadman och Frida Torbäck från Inköp och upphandling Göteborgs Stad, berättar om utmaningar och lärdomar i arbetet med att ta fram cirkulära möbelavtal.

Upphandling av skrädderitjänster och arbetet med ökad efterfrågan på avtaletAnna Hallin, hållbarhetssamordnare från Kungsbacka kommun, berättar om deras skrädderiavtal och hur de arbetar med information, styrning och beteendeförändringar för att få till en ökad efterfrågan på avtalet.

Vägledning för cirkulära inköp
Guideför att hjälpa beställarna i avropet, Göteborgs Stad

Webbstöd textil
Hur kan vi göra hållbara val inför upphandling av textil, Upphandlingsmyndigheten

Resultat och sammanställning av workshop kring cirkulära inköp

Möjliggörare återbruk och delning (2021-09-01)

På marknaden dyker olika lösningar och verktyg upp som kan underlätta arbetet med att skapa cirkulära flöden. Här får vi ta del av ett antal olika plattformsaktörer som presenterar sin cirkulära tjänster och produkter

Sajkla

Place 2 Place

Loopfront

Palats

Mylock Sharing

Yoozd

Off2off

Introduktion till workshop/marknadsdialogen
Josefine Cataldo och Anett Aldman går igenom syfte och mål samt introducerar workshopen.

Cirkulära arbetskläder – så får vi det att hända tillsammans! (2021-09-21)

Vi vill bli den cirkulära offentliga kunden- med upphandling som verktyg.
Nina Wolf, Strategiansvarig Cirkulär Ekonomi för Göteborgs Stad berättar om deras ambition och hur de vill använda upphandling som verktyg för att nå dit.

En runda i textilomvärlden
Mats Johansson, Science Park Borås, ger intressanta och tänkvärda inspel kring textil i en cirkulär ekonomi.

Cirkulära omställning – vad innebär det och vad krävs egentligen?  
Erik Valvring, Innovationsledare Science Park Borås, ger inspiration till hur vi kan gå från ett linjärt till ett cirkulärt tänk.

Klimatlöfte 9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder

Introduktion Klimatlöfte 9. Cirkulära arbetskläder
Josefine Cataldo & Anna Lindgren Science Park Borås ger en introduktion och en omvärldsspaning av cirkulära innovation och möjligheter kopplat till arbetskläder.

Hur kan vi möjliggöra cirkulära arbetskläder?
Lina Matshede Borås Stad berättar om deras arbete med att förbättra organisationen kring arbetskläder och skapa möjligheter för mer cirkulära flöden.

Kartläggning för mer hållbara arbetskläder inom VGR
Jonna Bjuhr Männer, Miljöstrateg VGR berättar om projektet som undersökt förbättringsscenarios för mer hållbara arbetskläder och minskade kassationer.

Vilka innovativa lösningar finns på marknaden idag?
Christian Ahl grundaren till CIRK-L Workwear presenterar hur de utmanar den linjära branschen genom att från grunden skapa en cirkulär affärsmodell som bygger på modulära arbetskläder.

Cirkulär mässa för arbetskläder (2022-11-17)

Introduktion och föreläsningar

Cirkulära design strategier, resurseffektivitet  och innovation inom den textila värdekedjan – Jonas Larsson, Universitetslektor, Högskolan Borås

Metod för hur man kan använd upphandling som en metod för innovation och samskapande – Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare 

Preliminära resultat från forskningsprojektet ” Cirkulära arbetskläder inom bygg och industri” – Marianna Lena Kambanou, Biträdande universitetslektor, Linköpings Universitet

Företagen pitchar sina cirkulära lösningar och erbjudanden

Textilia, Jonas Olaison

Uniformkonsulten, Evelyn Jemal

CIRK-L, Christian Ahl

Alligo, Sara Nygren

Gear shift; Andreas Lycken

Beskow von Post, Susanne Beskow

RecoMended, Jesper Karlsson

Repamera


Inspelningar från samtliga nätverksträffar finns tillgängliga för medlemmar under medlemsarean.

Är du ännu inte medlem i Circular Hub? Medlemskapet är kostnadsfritt och du anmäler dig enkelt genom att fylla i formuläret här.