Höj den cirkulära ambitionen i ditt inredningsprojekt

Oavsett inredningsmiljö så innebär återanvändning av befintliga möbler ett hushållande av jordens resurser. Men går det att tänka cirkulärt även för en miljö som ska inredas med helt ny inredning?

Idag när användningscykeln för en möbel är slut så slängs den och går ofta till förbränning. Om en organisation frågar sig varför en möbel kasseras, finns det då val som kunde gjorts vid inköpet som lett till att möbeln kunde levt vidare en längre tid? Ja, det gör det! Genom att ställa rätt frågor vid inredningstillfället så kan mer medvetna produktval göras som stödjer en lång livslängd och som möjliggör en högre grad av cirkularitet i den inredningsmiljö som skapas. I projektet Cirkulära möbelflöden har en projektbrief tagits fram i syfte att höja den cirkulära ambitionen i ett inredningsprojekt.

En projektbrief i en cirkulär ekonomi

Projektbriefen ger tips och exempel, men ställer framförallt utmanande frågor utifrån ett eller flera cirkulära perspektiv. Detta säkerställer att cirkularitet står i fokus genom hela inredningsprojektet.

Genom att använda antingen hela eller delar av Projektbriefen så fungerar den för såväl det stora nybyggnadsprojektet som den lilla avdelningens möbeluppdatering. Oavsett vilket projekt, så kommer Projektbriefen vara ett stöd för att höja målsättningen för ökad cirkularitet i den inredningsmiljö som ska skapas.

Projektbriefen är en kompass

Inför ett inredningsprojekt är det viktigt att tydliggöra vad projektet ska uppnå. Frågorna Vem, Vad, När, Var och Varför besvaras i Projektbriefen; svar som bör avspegla förväntningarna hos inredningsprojektets intressenter. Frågorna ställs vid uppstarten av projektet och svaren dokumenteras i Projektbriefen som sedan utgör projektets kompass under vägen fram till färdigställande och inflyttning.

En komplett ifylld Projektbrief innehåller med fördel:

  • Verksamhetens vision, mål och strategi.
  • En definition av det stundande inredningsprojektet.
  • Summerade insikter och lärdomar från tidigare inredningsprojekt.
  • Inredningsprojektets mål.
  • Inredningsprojektets strategi för att nå målen.

Genom att förtydliga dessa områden så skapas goda förutsättningar för att ha åstadkommit en lyckad inredningsmiljö när det är dags att flytta in.

Exempel: En tingsrätt för framtiden

Då Domstolsverket såg behovet av en tingsrätt som skulle möta samhällets utveckling, med större rättssalar och krav på förhöjd säkerhet, fattades beslutet att bygga Attunda Tingsrätts nya tingsrätt i byggnaden Färgskrapan i Sollentuna Kommun. Uppdraget att inreda sex våningsplan med rättssalar, utbildningssalar och kontor gick till White arkitekter.

Från start var ambitionen att skapa en långsiktig och trygg miljö med tydliga funktions- och säkerhetskrav. Målsättningarna för att nå långsiktiga lösningar i såväl funktion, koncept och produktval sattes höga. Då tingsrätten är en helt ny byggnad med tillkommande verksamhet fanns inga befintliga möbler att tillgå inom Domstolsverket. I stort sett all inredning är därmed ny, men det hindrade inte projektet från att ha höga ambitioner kring cirkularitet. För att nå dessa ambitioner användes ”Projektbrief för inrednings- projekt i en cirkulär ekonomi” i inredningsarbetet.

Med utgångspunkt i Domstolsverkets befintliga möbelavtal valdes etablerade produkter med hög bekräftad och beprövad kvalitet. Produkterna är i leverantörernas standardutförande för att säkerställa underhåll och tillgång till reservdelar. Genom att hålla nere antalet möbelvarianter i konceptet så skapas en flexibilitet att flytta runt inredning när verksamhetens behov förändras. Produkter med textil är noggrant utvalda för att tåla högt slitage och möjligheten till omklädsel av produkterna säkerställdes, då det framförallt är textilierna som slits och begränsar produktens livslängd.

Färgsättningen på de produkter som behövs i stor mängd, till exempel arbetsplatserna, går i neutrala färger för att kunna ommöbleras och utökas vid behov, medan de sociala ytorna har fått en tydligare koppling till byggnadens kulörer.

Med hjälp av Projektbriefen och med omtanke för jordens resurser skapas nu en tingsrätt för framtiden.

Läs mer:

Projektbrief för inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi (2019)

Detta är ett utdrag ur kapitel fem – Inreda cirkulärt, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet