Skip to content

Verktyg för spårbarhetsdata i cirkulära flöden

Cirkulär ekonomiForskningMärkning/spårbarhetMöbelVerktyg
Hur kan vi underlätta framtidens cirkulära möbelflöden? Cirkulära flöden och återbruk av möbler innebär bland annat att man arbetar för att förlänga möblers livslängd. Det kan vara genom till exempel design av mer hållbara och modulära möbler, att reparera trasiga möbler istället för att köpa nya, eller att sälja begagnade möbler i upprepade loopar. Sådana här flöden ställer nya och höga krav på information kopplat till möbler, så som innehåll, ursprung, monterings- och demonteringsinstruktioner och så vidare. Spårbarhetsdata blir då en viktig faktor för att underlätta återbruk

Cirkulära möbelflöden

Återbruk av möbler för med sig flera frågor. Vid nytillverkning av möbler kan det till exempel handla om att skapa nya rutiner för att tillgängliggöra annan typ av information vid försäljning, så som monterings- och demonteringsinstruktioner som kan användas när möbeln blivit trasig och behöver repareras eller återtillverkas. Det kan handla om  att dela information om produktens komponenter och/eller kemikalieinnehåll, eller om att ha reservdelar tillgängliga. Idag finns det en stor variation i informationsmängd tillgänglig på olika möbler, där vissa möbler är märkta med tillverkare, årtal, någon form av artikelnummer, olika typer av märkningar och så vidare, medan andra möbler till stor del saknar sådan information. Vid försäljning av begagnade möbler kan det istället till exempel handla om att på ett lätt sätt få tillgång till reservdelar och instruktioner för återbruk, eller att utreda och säkerställa att möblerna uppfyller de krav som ställs vad gäller produktsäkerhet och kemikalieinnehåll. Med hjälp av information om en möbel kan ett framtida ökat återbruk därmed underlätta.

Information och spårbarhet

Ett sätt att säkerställa att återbrukade möbler uppfyller dagens krav och kriterier är att ha tillgång till information om den aktuella möbeln. Genom att veta vilket företag som tillverkat möbeln går det att börja söka information om dess utformning, innehåll och så vidare. Men dagens miljöutmaningar uppmanar till kraftfulla förändringar vad gäller produktion och konsumtion för att minska klimatförändringar och miljöförstöring – och i ett framtida scenario med kraftigt ökad nivå av återbruk blir det därför svårt för försäljare av återbrukade möbler att manuellt söka information om alla möbler. Om möbler cirkuleras både en, två eller flera gånger så ökar komplexiteten ytterligare, bland annat därför att det vid varje försäljning behöver säkerställas att möbeln uppfyller lagstiftningen som gäller vid just den tidpunkten. Ännu svårare blir det om det är en annan part än originaltillverkaren som står för försäljningen och som därmed behöver säkerställa dess kvalité och att den uppfyller dagens lagkrav.

Med information som kontinuerligt ”följer med” möbeln underlättas ovanstående scenario väsentligt. Men frågan är då vilken typ av information som behövs, och hur den ska hanteras.

Verktyg för spårbarhetsdata

Inom projektet Cirkulära möbelflöden har vi tagit fram ett utkast till system för spårbarhetsdata, vars syfte är att främst skapa en bas av information för att underlätta cirkulära möbelflöden. Systemet är uppbyggt som ett formulär som gör det möjligt att fylla i och dela information för nytillverkade möbler, men också att föra in information gällande existerande möbler på marknaden. Den långsiktiga visionen är att ha ett system där produktinformation är tillgängligt för varje ny möbel, att denna information kompletteras vid återbruk, och att den är tillgänglig för alla aktörer i kedjan, inklusive kunden. I dagsläget är verktyget ett första förslag som arbetats fram tillsammans med återkoppling från parterna i projektet. Det är även testat av tillverkare och kunder.

Bilden nedan visar ett utdrag ur spårbarhetsmallen (för nytillverkning). Andra delar i systemet möjliggör information om till exempel eventuella ämnen i möbeln, eventuella risker vid återtillverkning eller till exempel delar/komponenter/kemiska produkter som tillkommit vid en återtillverkning. Det är i dagsläget möjligt att antingen använda detta verktyg för att dokumentera informationen, eller att använda formuläret som en check- lista för vilken information som bör finnas tillgänglig för att underlätta cirkulära möbelflöden, till exempel i produktblad på ett företags hemsida. Informationen kan sedan kopplas till produkten med hjälp av olika tekniker för spårbarhet så som RFID.

Tips!

Scanna denna QR-kod för att komma till Verktyget för spårbarhetsdata:

Läs mer

Spårbarhet och märkning – Sammanställning av aktiviteter och tester inom AP3
Snabbfakta ”Information och tekniker för spårbara möbelflöden”


Detta är ett utdrag ur kapitel sju – Märkning & spårbarhet, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna