RISE kontorsflytt – klimateffekter

Cirkulära affärsmodeller handlar, i kontrast till linjära affärsmodeller, om att ta vara på resurser och återanvända eller minimera avfall. I princip vill detta säga att miljöbelast- ningen av cirkulära affärsmodeller troligt är mindre då dessa kräver färre resurser i form av material och energi till nyproduktion, släpper ut mindre mängd av miljöförorenande ämnen från produktion då färre objekt produceras, och minskar avfallshantering. Men hur mycket lägre miljöbelastning handlar det om? Vi har studerat RISE flytt till A Working Lab (AWL), dit vi flyttar med våra befintliga möbler kompletterat med köp av begagnade möbler.
RISE kontorsflytt 2019

Under oktober 2019 flyttade RISE sitt kontor på Eklandagatan 86 i Göteborg med plats för ca 85 medarbetare till nya lokaler, AWL, på Johanneberg Science Park 2, med plats för ca 100 medarbetare.

Målet under flyttprocessen var att flytta med så många befintliga möbler som möjligt, samt komplettera med köp av begagnade möbler. I denna studien har vi valt att fokusera på de möbeltyper som är vanligast i en kontorsmiljö:

  • Höj och sänkbara skrivbord
  • Kontorsstol
  • Mötesbord och
  • Mötesstolar

Samtliga möbler flyttades med till det nya kontoret, vilket innebar 88 skrivbord och 88 kontorsstolar, 72 mötesstolar samt 9 mötesbord. Trots att det finns plats för fler personer på det nya kontoret fanns det inte behov av fler skrivbord, kontorsstolar och mötesstolar, istället utökades antalet platser genom tillgång till fler mötesrum. Det nya kontoret kompletterades därför med sju mötesbord, dessa införskaffades från en återförsäljare av begagnade möbler. Sammantaget innebär det att RISE undviker köp av 88 mötesstolar och skrivbord, 72 mötesstolar och nio mötesbord. Möblerna kommer inte att renoveras för att uppnå enhetlig färgskala eller dylikt.

Metod

I det här beräkningsexemplet har åtgärden att flytta med möbler, kompletterat med köp av begagnade möbler, jämförts med ett teoretiskt fall där alla möbler köps nya. För enkelhets skull har vi bara beräknat effekten av en miljöpåverkanskategori: klimateffekten. Vi antar att den förväntade tekniska livslängden på återbrukade möbler kan jämställas med nyproducerade.

Klimatdata från produktion av liknande möbler är tagen från Environmental Product Declarations (EPD). För nyköpsfallet inkluderas klimatpåverkan för produktion samt distribution. För återbruksfallet inkluderas bara distribution, i och med att möblerna behöver transpor- teras, men inte renoveras. Valet kan motiveras vid att RISE inte är första kunden, och, om

RISE fortsätter nuvarande praktik, inte heller sista kunden (RISE säljer möbler tillbaka till återförsäljaren), och därmed bara påverkar och har information om ett liv.

Resultat

Valet att flytta med befintliga möbler och att komplettera med köp av begagnade möbler till det nya kontoret har lett till en minskad klimatpåverkan på ca 22 ton CO2-ekvivalenter jämfört med att köpa alla möblerna nya. Skillnaden mellan fallen illustreras av figur 1. Skillnaden motsvarar också utsläppen från tjänsteresorna för 12 RISE-anställda under ett år (2018).

Figur 1. Klimatpåverkan av två fall: 1) alla möbler köps nya, och 2) möbler återbrukas, antingen genom att de tas med från gamla kontoret eller upphandlas begagnade.
 

Det finns flera osäkerhetskällor i beräkningen, bland annat val av klimatdata (då data från liknande, men inte identiska möbler använts) och det att vi har valt att fokusera på enbart kontorsmöbler (kan ge en sned bild på den verkliga potentialen för återbruk. RISE återbrukar till exempel inte övriga interiörer. Något annat som påverkar resultatet är antagandet att RISE inte ansvar för någon del av klimatpåverkan från produktion av de återbrukade möblerna. Ett annan sätt att fördela klimatpåverkan mellan värdekedjans aktörer skulle gjort skillnaden mellan fallen ”möbler köps nya” och ”möbler återbrukas” mindre.

Läs mer

Detta är ett utdrag ur kapitel åtta – Beräkna & kommunicera, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet