RISE kontorsflytt – ekonomiska effekter

En vanlig uppfattning är att det är dyrt med återbruk på grund av olika arbetsmoment som inventering, inköp och transporter men även till följd av reparations- och underhållskostnader som måste beaktas på ett annat sätt än om nya produkter hade använts. Hur ligger det egentligen till, kan ekonomiska besparingar uppnås genom att använda återbrukade möbler.
RISE kontorsflytt 2019

Under oktober 2019 flyttade RISE sitt kontor på Eklandagatan 86 i Göteborg med plats för ca 85 medarbetare till nya lokaler, AWL, på Johanneberg Science Park 2, med plats för ca 100 medarbetare.

Målet under flyttprocessen var att flytta med så många befintliga möbler som möjligt, samt komplettera med köp av begagnade möbler. I denna studien har vi valt att fokusera på de möbeltyper som är vanligast i en kontorsmiljö:

  • Höj och sänkbara skrivbord
  • Kontorsstol
  • Mötesbord och
  • Mötesstolar

Samtliga möbler flyttades med till det nya kontoret, vilket innebar 88 skrivbord och 88 kontorsstolar, 72 mötesstolar samt nio mötesbord.

Metod

I det här beräkningsexemplet har åtgärden att flytta med möbler, kompletterat med köp av begagnade möbler, jämförts med ett teoretiskt fall där alla möbler köps nya. För att beräkna den ekonomiska effekten har vi använt oss av livscykelkostnadsanalys (LCC, Life Cycle Cost). I LCC beaktas alla relevanta kostnader– inte bara inköpspriset – av en produkt under dess tid i organisationen. LCC-verktyget som har tagits fram inom projekt Cirkulära möbelflöden (se snabbfakta LCC-verktyg) har använts för att beräkna den ekonomiska effekten.

Resultat

Valet att flytta med befintliga möbler och att komplettera med köp av begagnade möbler till det nya kontoret har lett till en besparing på ca 850 000 kronor, vilket illustreras av figur 1. Den största kostnadsbesparingen utgjordes av minskade inköpskostnader av möbler. För de möbler som köptes in begagnat var inköpskostnaderna i genomsnitt ca 35 procent lägre än vid inköp av en motsvarande ny produkt, vilket gav en total besparing på ca 1,4 miljoner kronor.

I samband med flytten användes en extern inredningsarkitekt, stödet inkluderade främst inventering av befintliga möbler, inköp av begagnade möbler och inredning av den nya lokalen, vilket medförde ökade kostnader på ca 200 000 kronor. Därtill användes en extern flyttfirma för arbete med packning och demontering, transport, uppackning och iordningställande, vilket ökade kostnaderna med ca 250 000 kronor.

Utöver de externa stöden krävde flytten en del internt arbete, i form av inventering av möbler, projektledning, samordning med inredningsarkitekt och flyttarbete, vilket medförde extra kostnader på ca 100 000 kronor.


Figur 1. Jämförelse av kostnader mellan nyinköp och återbrukade möbler.

Sammantaget innebar flytten en kostnadsbesparing genom minskade inköpskostnader av möbler men också ökade interna och externa arbetskostnader till följd av nya arbetsmoment förenat med valet av att flytta med möbler. De ökade arbetskostnader som uppstått är däremot relativt små i relation till de totala besparingar som görs. Således väger de minskade inköpskostnaderna upp för ökade arbetskostnaderna som uppstår i samband med flytten.

Läs mer

Detta är ett utdrag ur kapitel åtta – Beräkna & kommunicera, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet