Materialval för cirkulära möbelflöden

Val av möbelmaterial, som är säkra för människa och miljö, och inte resulterar i avfall och där materialframtagnings- och produktionsprocessen drivs med förnyelsebar energi är en central del i en cirkulär ekonomin. Varför inte inspireras av naturens produktions-processer som är både enkla, effektiva och hållbara? Med bara några få grundämnen byggs allt levande i biosfären, dvs. “less is more” i praktisk tillämpning. I jämförelse använder vi och kombinerar vi idag betydligt fler av periodiska systemets alla hundratals grundämnen i möbelprodukter och möbelproduktion.

Ungefär en tredjedel av världens årliga globala energianvändning är kopplad till framställning av de vanligaste konstruktionsmaterialen. och materialvalen påverkar hela produktlivscykeln. Materialvalen styr produktens estetiska uttryck, slittålighet, energi, vatten och kemikalieåtgång i produktionen och påverkar de tekniska och ekonomiska möjligheterna för återanvändning och materialåtervinning. Materialvalet behöver ske ur ett livscykelperspektiv och som en del i en kedja av sammanlänkande cirkulära design- aktiviteter för att möbeln skall fungera under lång tid genom flera användningscykler.

Bygg en cirkulär materialpalett för era produkter

En utgångspunkt för en cirkulär materialpalett och produktdesign är att tänka sig produkten indelad i två materialkategorier; tekniska och biologiska material. Dessa kategorier kan kombineras, men måste enkelt gå att särskilja under produktens totala livscykel. Tekniska material är till exempel järn, metaller, elektronik-komponenter, fossilbaserade polymera material, limmer och kemikalier. Dessa materialslag är energikrävande att framställa och innehåller ämnen som orsakar problematiska utsläpp och hälsoeffekter om inte material-flöden kan cirkulera med minimalt läckage till omgivningen.

Biobaserade material som till exempel trä och träfiberbaserade material, textiler, biobaserade polymerer samt snabbt nedbrytningsbara kemikalier, passar redan ihop med naturens principer för cirkulation av näringsämnen. En tumregel är att människor och andra levande organismer ska kunna exponeras för och till och med kunna äta biobaserade material utan att ta skada.

Tänk så här när ni bygger upp er cirkulära materialpalett för era möbelprodukter:

Materialval för att kunna sluta materialcykler

 • Är tekniska ämnen separerade, eller enkelt separerbara ifrån biologiska ämnen i materialet?
 • Kan tekniska och biologiska material enkelt separeras i den tänkta produkten?
 • Finns det en deklaration om ingredienser eller miljömärkning ifrån material- leverantören?
 • Innehåller materialet återvunna råvaror, eller går det att hitta motsvarande med större andel?
 • Hur kan vi ta hand om materialet när produkten är utsliten för användning i våra eller andras nya produkter med bibehållet ekonomiskt värde?

Välj resurs -och energieffektiva material och produktionsprocesser

 • Vad vet vi om materialets ursprung och framställning? Hur sällsynt är materialet och hur mycket energi, avfall, vatten och kemikalier krävs för framställningen?
 • Används förnyelsebar energi eller råvaror vid materialframställningen?
 • Finns det tillsatser och behandlingssteg för bearbetning och ytbehandling som kan undvikas?

Välj material som kan bromsa ner globala material och resursflöden

 • Kommer detta material att hålla tillräckligt länge i den tänkta produkten?
 • Kommer materialet att åldras med skönhet och på ett förutsägbart sätt?
 • Kommer material vara enkelt att rengöra, reparera och renovera?
 • Finns det problematiska tillsatser som riskerar att bli förbjudna?

Läs mer
Cirkulär designbrief
Snabbfakta Kemikalier och återbruk av möbler
Snabbfakta Befintliga miljömärken och cirkularitet
Läs mer om cirkulära material och designprinciper på MaterialWise

Detta är ett utdrag ur kapitel två -Affärsmodeller och design, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet