Inredningskoncept för Barn- och ungdomshabiliteringen Landskrona

När Barn- och ungdomshabiliteringen i Landskrona skulle flytta in i nya lokaler fick Region Skånes interna inredare i uppdrag att inreda den nya miljön. Under inrednings- projektets gång utvecklades idén att satsa på hållbar inredning och i så hög grad som möjligt satsa på återbrukade möbler.

Vid starten av inredningsprojektet i Landskrona var tanken hos regionens inredare att all ny lös inredning skulle vara återbrukad genom att renovera och återanvända befintliga möbler som redan fanns inom organisationen, och komplettera med inköp av begagnade möbler från externt håll om det behövdes för att fylla nya behov. Region Skånes inredare har en generell tanke i sina inredningsprojekt att alltid återanvända befintliga möbler och inredning ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv, men detta har sällan inneburit inköp av begagnade möbler från externa aktörer. Vid inredningen av Barn- och ungdomshabiliteringen fanns nya behov hos verksamheten i och med att nya funktioner på möbler krävdes. Den befintliga inredningen uppfyllde inte de ergonomiska kraven, och då kuratorer och psykologer skulle arbeta på ett nytt sätt behövdes nya funktioner på möblerna. Utgångspunkten var fortfarande att hitta dessa möbler inom Region Skåne eller göra inköp av begagnade möbler externt för att skapa en inredning som inte krävde någon nytillverkning.

Utmaningar som uppstått på vägen

Den största utmaningen för Region Skånes inredare i projektet har varit att hitta smidiga lösningar inom organisationen för att kunna återbruka möbler. De möbler som omhändertogs inom organisationen och renoverades behövde lagras mellan renovering och inflytt till de nya lokalerna. Regionen har få möbelförråd kvar, och de som finns kvar kunde inte användas för att lagra möblerna då detta krävde alltför detaljerad planering kring logistiken. Effekten blev att inredningen tog mer tid än vad som tagits höjd för i projektet, vilket resulterade i att arbetet kring verkställandet blev stressigt och stundtals otydligt då processen blev en annan än planerat.

En annan utmaning som uppstod var att få tydliga besked i vad som gäller inom regionen avseende inköp, försäljning och dylikt utifrån de ramavtal som finns på plats. Det var svårt för inredaren att få tydliga besked på vad som var tillåtet eller inte ur ett juridiskt perspektiv, eftersom det saknades tydliga styrdokument kring detta i organisationen.

Överblivna trästolar från ett annat projekt i Lund var nära att falla i containern – men istället fick de nytt liv och återanvändes på Barn- och ungdomshabiliteringen i Landskrona. Priset per stol för renovering blev i slutändan ca 1500 kronor (nypris 4500-5000 kronor).

Resultat och lärdomar

Från inredningsprojektets start hade Region Skåne intentionen att inredningen av. Barn- och ungdomshabiliteringen i Landskrona skulle innehålla ca 80 % återbrukade möbler. Flera faktorer hindrade dock att denna målsättning uppfylldes: dels höll funktionen hos regionens befintliga möbler inte måttet för verksamhetens nya behov, dels uppstod svårigheter kring att köpa in begagnade möbler eftersom befintliga avtal endast möjliggjorde köp av nyproducerade möbler från externa leverantörer. Det fanns också stora utmaningar med att planera flytt-renovering-inflytt (av befintliga möbler). Den avtalade leverantören kunde inte heller tillgodose önskemålet av renoveringar, till exempel kunde leverantören inte leverera hårdlack på möblerna inom rimlig tid. I slutändan landade andelen återbrukade möbler på ca 40 %. Detta utgjordes då endast genom återbruk av verksamhetens egna möbler.

Regionens inredare ser dock detta projekt som en viktig erfarenhet och lärdom för det strategiska arbetet framåt:

  • Genom projektet har det tydliggjorts vilka delar i inredningsprojekt som bör effekti- viseras och vilka verktyg som behövs för att realisera ett återbruk. Denna erfarenhet tas vidare för att förbättra interna processer. En lärdom är också att Region Skånes processer med återbrukshantering bör ses över.
  • Ökat samarbete internt med olika aktörer som jobbar med möbelhantering.
  • Ta fram ramavtal som möjliggör inköp av begagnade möbler från externa leverantörer.
  • Se över kapaciteten för renoveringar i nuvarande ramavtal.
  • Ha leverantörer som kan renovera/klä om i rimlig tid.

Detta är ett utdrag ur kapitel fem – Inreda cirkulärt, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet