Demomiljö: Nya regionens hus i Skövde

Det nya Regionens hus i Skövde ligger mitt i stan intill resecentrum och högskolan. Huset ägs av Hemsö fastighets AB med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst. Här arbetar cirka 400 medarbetare på Västra götalandsregionen från tolv förvaltningar och bolag. Det nya huset, som är ett kontorshus, förväntas, förutom samordningsvinsterna, ge ökad miljöhänsyn, ökat kollektivt resande, främja nya arbetssätt och öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft som arbetsgivare.

Huset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld vilket innebär låg energiförbrukning och en sund innemiljö. I denna Snabbfakta fokuseras på Regionens hus som en demomiljö för återbruk av möbler och inredning.

Vid inredning av huset har målet varit att återbruka minst 60 % av befintliga möbler från verksamheter som flyttade från gamla lokaler in i regionens hus. Den ekonomiska model- len var tidigare att varje enskild förvaltning och bolag själva ägde sina möbler. Men för att ta ett helhetsgrepp, fokusera på funktionella lokaler och tydliggöra ansvaret beslutades att i de nya regionens hus både i Skövde och Göteborg ska Regionservice äga och förvalta all lös inredning och hyresgästerna (förvaltningar och bolag) betalar en OH-kostnad där fungerande arbetsplats finns inräknat.

Vad har hänt inom demomiljön?

Inledningsvis inventerades gamla lokaler för att få en tydlig bild av vilken inredning som fanns i befintliga lokaler och skicket på dessa. Västra Götalandsregionens egna serviceorganisation, Regionservice, var de som höll i hela processen med inventering, återbruk och nyinköp. De erbjöd också en flyttjänst för de verksamheter som skulle flytta in i nya regionens hus.

När inventeringen var gjord startade arbetet med att se vad som behövde renoveras och slutligen vad som skulle kompletteras med nyinköp. Regionservice tog också över samtliga förvaltningars möbler genom att ta över avskrivningar som fanns kvar. Vad gäller bolagens möbler fick Regionservice betala en mindre summa då de inte fick ta över utan kostnad. Servicenämnden, som är den nämnd som ger uppdrag till Regionservice, fick en investeringsbudget för möbler och utrustning på cirka 14,5 miljoner kronor, inklusive inredningsarkitekt.

Kontakt togs med producenterna av de möbler och inredning som krävde en renovering och detta planerades in. I en del fall anlitades andra aktörer som kunde ta sig an och renovera vissa möbler. Exempelvis kläddes några soffor om av extern tapetserare. De möbler som inte kom till direkt användning i nya regionens hus i Skövde annonserades ut via regionens verktyg för intern byteshandel av möbler och inredning, Tage. På så sätt kom en del av produkterna till användning i andra verksamheter inom regionen.

Utmaningar, lösningar och lärdomar som uppstått på vägen

Oftast är det väldigt hög kvalité på möblerna, så man sparar mycket på att använda dem utan renovering, oftast räcker det med en möbeltvätt. Här måste man arbeta nära inredningsarkitekt för att passa in möblerna på bästa sätt. Problemet är att förvara möblerna som blir över för att använda senare. System för vad som finns i lager behövs.

Resultat

Nu är alla hyresgäster på plats i regionens hus i Skövde och resultatet angående återbruk av möbler och inredning landande till slut på mer än 80%, då har också sådant som kommit till användning i andra av regionens verksamheter, och inte bara i regionens hus i Skövde, räknats med. I definitionen av återbrukad inredning räknar Västra Götalandsregionen med sådant som kunnat användas i befintligt skick från tidigare lokaler men också sådant som behövt renoveras på ett eller annat sätt. Många skrivbord har till exempel fått nya bordskivor. Någon direkt uträkning på hur mycket pengar som sparats har inte gjorts men om västra Götalandsregionen inte arbetat på detta sätt skulle man aldrig klarat att hålla den givna budgeten.

Enkätundersökningar av hur arbetsmiljön upplevs har gjorts, men inga frågor med avseende på möbler och inredning har ställts. Generellt sett uppkommer få frågor som rör återbruk av möbler och inredning.


Detta är ett utdrag ur kapitel fem – Inreda cirkulärt, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet