Ny kontorsbyggnad miljöcertifierades enligt BREEAM nivå Excellent

Centrum för cirkulärt byggande har samlat en rad goda exempel med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn. I det här exemplet lyfts LINK arkitektur och Länsförsäkringar Västerbotten som har utvecklat en ny kontorsbyggnad som miljöcertifieras enligt BREEAM nivå Excellent.

Ett växande antal medarbetare och kunder krävde nya kontorsmiljöer för att möta morgondagens krav på flexibilitet, lättillgänglighet och personliga kundmöten. Totalytan på 9 500 kvadratmeter disponeras delvis av externa hyresgäster. 

Återbruk av både ekonomiska och mijömässiga skäl
Att arbeta med återbruk av befintlig inredning var självklart inte bara av ekonomiska skäl, utan också av miljömässiga. Inventeringar av befintlig inredning i gamla lokaler gjordes tidigt för att bedöma vad som var möjligt att återanvända utan att göra avkall på helheten i gestaltning, önskad funktion och ergonomi. En stor del av kontorsytorna är öppna landskap med givna mått, där Länsförsäkringars befintliga arbetsplatser var för stora för att rymmas. I enskilda kontorsrum och vissa servicefunktioner som vaktmästeri, post och arkiv fanns däremot möjlighet att återanvända skrivbord och annan kontorsinredning i större utsträckning. 

Detta har återanvänts
Arbetsplatser i gott skick har återanvänts i sin helhet, både bord och förvaring. Där bordsskivor varit i dåligt skick har underreden återanvänts men kompletterats med nya skivor i samma utförande som på de nya arbetsplatserna. Personliga kontorsstolar har till största delen återanvänts. Vid behov har de klätts om i ett enhetligt tyg för att underlätta framtida komplettering och omklädsel. En stor mängd befintliga stolar har lackats om i enhetlig kulör. De miljömöbler som varit i gott skick och som bedömts vara av tidlös form har fått en ny plats. Även växter och växtkärl har tagits med till de nya lokalerna samt en stor mängd konst och teknisk utrustning i form av kopiatorer, datorer etc. 

Förändringsarbete där organiation och fysisk miljö går hand i hand
Det som återstått har avyttrats genom till exempel auktion eller försäljning, beroende på produkttyp. Gedigna material med lokal anknytning har använts genom hela projektet. Trä, sten, stål och glas i kombination med varma naturnära kulörer har resulterat i ett flexibelt och slitstarkt kontorshus. Västerbotten med dess olika landskapskaraktärer har inspirerat våra val av material och kulörer på temat ”Från kust till fjäll”. I förändringsarbeten går organisation och fysisk miljö hand i hand. Det innebär till exempel att nya krav vad gäller arbetsplatsens utformning och storlek blir aktuella. I detta projekt har både arbetssätt och arbetsplatsens utformning förändrats avsevärt. För återanvändning av arbetsbord, som är den stora volymen bland möbler, hade krävts mer flexibla underreden. Om deras bredd hade gått att anpassa hade större delen av dem kunnat återanvändas tillsammans med nya bordsskivor med mindre mått. Det förutsätter också att kvaliteten är tillräckligt hög för att hålla över lång tid.

Vad har vi lärt oss?
Logistik är viktig del av att lösa återbruksprocessen. Vid återbruk av till exempel arbetsplatser som nyttjas av medarbetare fram till flytt ställs höga krav på flexibilitet för att flytta inredning som kanske dessutom måste renoveras. Produkter som är av hög kvalitet med tidlös och funktionell design går enkelt att återbruka eller avyttra utan större åtgärder. Enhetlig och medveten utformning inom lokalerna underlättar vid egen återanvändning och vid avyttring till annan part. Det innebär att det vi köper nytt i dag bör uppfylla dessa krav för att kunna återbrukas i framtiden.

Vad har gått bra?
Genom relativt enkla åtgärder såsom omlackering, omklädsel och byte av bordsskivor kunde helheten och intentionerna i gestaltningen bibehållas. En medveten linje i val av ny inredning utifrån ett helhetsperspektiv gjorde att befintlig inredning kunde finna sin plats utan att den upplevs som malplacerad. God kommunikation och styrning från beställaren medförde att medarbetare fick förståelse för projektets prioriteringar, vilket underlättade processen.

Vad kan bli bättre?
Umeås geografiska läge gjorde det svårt att få intresse från återbruksföretag.


Detta är ett exempel på återbruksprojekt sammanställt av Centrum för cirkulärt byggande. Centrum för cirkulärt byggande är bygg- och fastighetsbranschens gemensamma plattform för cirkulärt byggande.