Skip to content

Externa verktyg

Här samlar vi en lista med externa verktyg som vi kan rekommendera vid omställningen till en cirkulär affärsmodell.

Cirkulär Business Model Canvas
En variant av verktyget Business Model Canvas där rutorna innehåller listor som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Dessutom finns ett tillägg av rutor, en ”grund” som är designad för att analysera en affärsmodells positiva eller negativa påverkan på planet och samhälle.

Verktyget är framtaget av Tillväxtverket och består av en handledning och en mall.

Designbrief
Vid planeringen av ett nytt designprojekt är det viktigt att ställa sig frågan Varför? Varför avgör projektets relevans. En väl genomarbetad designbrief tydliggör svaret på frågan och beskriver även vad designprojektet ska uppnå.

Verktyget är framtaget av projektet Cirkulära Möbelflöden och passar möbelproducenter och designers.

Projektbrief
Om du så är projektägare, beställare eller projektledare så ska projektbriefen hjälpa dig att tydliggöra vad inredningsprojektet ska uppnå. En projektbrief definierar frågorna Vem? Vad? När? Var? och Varför? baserat på tydliga förväntningar hos projektets intressenter. När arbetet i projektet väl börjar kan du använda projektbriefen som din kompass som vägleder besluten fram till ett lyckat färdigställande.

Verktyget är framtaget av projektet Cirkulära Möbelflöden och passar de som arbetar som inredningsarkitekt eller har rollen som beställare.

LCC-verktyg
Ett sätt att belysa kostnader är genom livscykelkostnadsanalyser (LCC, Life Cycle Cost). I LCC beaktas alla relevanta kostnader– inte bara inköpspriset – av en produkt under dess tid i organisationen. LCC kan användas som stöd i beslutsprocesser, till exempel om man vill jämföra nyköp med hyra.

Verktyget är framtaget av projektet Cirkulära Möbelflöden och passar de som har rollen som beställare.

Spårbarhetsdata
Ett utkast till system för spårbarhetsdata, vars syfte är att främst skapa en bas av information för att underlätta cirkulära möbelflöden. Systemet är uppbyggt som ett formulär som gör det möjligt att fylla i och dela information för nytillverkade möbler, men också att föra in information gällande existerande möbler på marknaden. Det är möjligt att antingen använda detta verktyg för att dokumentera information, eller att använda som en checklista för vilken information som bör finnas tillgänglig för att underlätta cirkulära möbelflöden, till exempel i produktblad på ett företags hemsida.

Verktyget är framtaget av projektet Cirkulära Möbelflöden och passar de som arbetar som möbelproducenter.

Cirkularitetsmåttet
Cirkularitetsmåttet anger den totala cirkularitetsgraden för en produkt och behövs för att bidra till en cirkulär omställning där resurser tas tillvara och återanvänds, i stället för att produkter tillverkas och slängs. Till exempel kan man jämföra graden av cirkularitet hos olika produkter, använda det som underlag för designutformning, upphandlingsstöd, och marknadsföring. Cirkularitetsmåttet kan beräknas för enskilda möbler, men därmed också för hela miljöer.

Verktyget är framtaget av projektet Cirkulära Möbelflöden och passar de som arbetar som möbelproducenter.

Use2Use
Ett verktyg som sätter fokus på användarperspektivet. Hur kan man som designer göra det enkelt och mer fördelaktigt för människor att hyra, låna, köpa begagnat och på andra sätt cirkulera saker, ”from use to use”. För detta finns nu The Use2Use Design Toolkit som kan användas till att identifiera nya behov och designutmaningar kopplat till cirkulär konsumtion, idégenerera kring nya cirkulära produkter och tjänster, samt utvärdera cirkulära erbjudanden.

Verktyget är framtaget av forskare på Chalmers och riktar sig till designers.

Dacke by CCB
Appen används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att bedöma deras skick och funktion. Tack vare appen kan man enkelt digitalisera det som finns i en lokal som ska byggas om eller det byggmaterial som väntar i ett lager.

Appen är framtagen av Centrum för cirkulärt byggande och riktar sig till både inredningsarkitekter, projektledare, lokalplanerare och beställare.

The Circular Design Guide
The Circular Design Guide är flera mallar som hjälper dig att förstå, definiera, göra och skapa cirkulära lösningar för dig, ditt team, dina produkter och ditt företag. Syftet är att hjälpa företag i det praktiska arbetet i övergången till en cirkulär ekonomi.

Verktyget är framtaget av Ellen MacArthur Foundation och riktar sig mot företag.


Du måste godkänna