Cirkulär design, Kinnarps Vibe

Kinnarps har tagit fram en serie modulära och ljuddämpande skärmväggar. I design och utvecklingsarbetet har utvecklingsteamet tagit fasta på cirkulära principer för materialåtervinning, effektiv materialanvändning och design för förlängd livslängd.

Projektet initierades under 2019 utifrån Kinnarps ambitioner att ta större kliv emot cirkulära produkter, med en produktserie som skall passa i ett cirkulärt möbelflöde med en lång användningstid. Utgångspunkten är en produktarkitektur som skall ge en flexibel användning, vilken består av en enkel konstruktion med få material och som kan bidra till att minska Kinnarps nuvarande restmaterialströmmar.

Cirkulär design hos Kinnarps
Kinnarps arbetar systematiskt med att förbättra sina produkters hållbarhetsprestanda genom ett antal olika områden som sammanfattas i “The better effect index”. Indexet innehåller sex områden som beskriver miljö- och hållbarhetsaspekter där varje område viktas i tre steg. De områden som är centrala för ett cirkulärt möbelflöde är framförallt,

  1. Val av råvaror och resursanvändning
  2. Klimatpåverkan
  3. Användning av rena material och
  4. Återbruk

Valet av råmaterial innefattar kännedom om råvarornas ursprung och resursoptimering m.m. Klimatpåverkan omfattar produktens utsläpp ifrån de ingående materialen, produktion och distribution till kund. Rena material innebär att ingående material går att materialåtervinna, eller att det redan innehåller återvunna råvaror. Återbruk omfattar möjligheterna att förlänga användningstiden genom att kunna fräscha upp, reparera eller renovera en redan producerad möbel.

Designprocessen för Vibe
Kinnarps använder både externa designers och sin egen utvecklingsorganisation där Vibe-serien designats internt. Utgångspunkten har varit att ta fram en serie modulära skärmväggar som kan användas för många olika placeringsbehov. Dimensionerna är väl genomtänkta utifrån produktionstekniska och transportmässiga aspekter, som till exempel att dimensionera för att undvika tygspill ifrån de tygrullar som köps in, eller att anpassa bredd- och höjdmåtten för att optimera fyllnadsgraden i de lastbilar Kinnarps använder. Gestaltningsmässigt har målet varit att skapa en neutral, enkel design som skall kunna passa in i många olika kontorsinredningar utan att visuellt ta över.

Cirkulära kriterier i designprocessen har varit att använda spillmaterial från den egna produktionen. Genom att riva ner tygspill som kombineras med polyesterfiber får skärmarna ljuddämpande egenskaper. Även skinnspill används för upphängning av tillbehör. Stommen är en ram i trä som även fungerar som fästelement vid vägg eller bordsmontering. Det går att flytta skärmar och montera skärmarna flera gånger utan att det blir fula hål och märken. Textilöverdragen är enkelt utbytbara genom dragkedja och möjliggör enkel rengöring eller byte till andra färger utan tapetserarkompetens. Färgvalen är väl genomtänkta, med färgtoner som enkelt skall kunna matchas mot omgivande möbler och som skall upplevas som mindre iögonfallande om de blir smutsiga.

Erfarenheter ifrån design- och utvecklingsarbetet av Vibe
Skärmväggar har fått en allt viktigare funktion för visuella avgränsningar och för att minska bullernivåer i öppna kontorslandskap, men har även blivit en allt viktigare visuell inredningsdetalj. I designprocessen har Kinnarps därför bl.a. undersökt hur kontorsanvändare rör vid skärmväggar och identifierat att skärmväggarnas kanter ofta blir smutsiga, då det är vanligt att man lägger händerna på kanten vid samtal med kollegor. Detta är ett exempel på fördjupade insikter kring användarbeteende som kan ha en stor påverkan på möblernas livslängd. Detta då fläckar, färgval som upplevs utdaterade och nopprighet på textila material bidrar till att förkorta livslängden för offentliga möbler, menar Jenny Hörberg, produktchef på Kinnarps. Jenny beskriver att Kinnarps i utvecklingsarbetet av Vibe-serien dragit stor nytta av sitt gedigna kunnande kring konstruktionsarbete, detaljerade krav för materialval och en resurseffektiv produktion. “Eller helt enkelt det hushållstänk som präglar Kinnarps organisation”, där spill och resursslöseri är lika med dåliga affärer.

Jenny beskriver att utmaningar i utvecklingsarbetet bl.a. har varit att hitta fyllnadsmaterial som är möjliga att materialåtervinna efter att produkten tjänat ut och samtidigt ger önskade ljudabsorberande egenskaper. Det material som nu använts är ett steg i en cirkulär riktning. Även den folie som monteras på yttertextilens insida har varit svår att exkludera för att kunna uppnå en acceptabel ytjämnhet och monterbarhet. Ytterligare ett steg i utvecklingen är att ta fram tillbehör och att tillhandahålla reservdelar under lång tid för produktserien.

Kinnarps hållbarhetschef Johanna Ljunggren menar att produktens livslängd är en grundförutsättning för att minimera dess miljöpåverkan och att Vibe-serien illustrerar Kinnarps strävan och interna lärande mot att utveckla långlivade, cirkulära möbelprodukter och tjänster. Men även ett exempel på hur spillmaterial har påverkat utformningen av nya produkter genom skinn- och textilspillsanvändningen – något som tidigare varit svårt att hitta avsättning för externt.

Läs mer
The better effect index
Kinnarps produktinformation för VIBE

Detta är ett utdrag ur kapitel två – Affärsmodeller och design, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet