Regeringen vill ta fram strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion

Miljömålsberedningen får i uppdrag av regeringen att ta fram en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Uppdraget gäller både privat och offentlig konsumtion.

För att leva upp till 1,5-gradersmålet måste växthusgasutsläppen från svenskarnas konsumtion minska, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför får nu Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för att minska utsläppen från
konsumtion, föreslå i vilken mån det är lämpligt att sätta (kvantitativa eller kvalitativa) etappmål för konsumtionsutsläppen samt att lämna förslag på styrmedel och åtgärder.

Vidare får Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens klimatpåverkan.

Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan samt på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet.

Den nya strategin ska bidra till att nå Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, samt till att uppfylla Parisavtalets mål och till genomförande av relevanta delar i Agenda 2030.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida.