Fyra utmaningar att lösa för företag som vill bli cirkulära

Johan Frishammar och Vinit Parida

Efter att ha studerat en möjlig omställning till cirkulär ekonomi i tio branscher har forskare vid Luleå Tekniska Universitet kommit fram till fyra utmaningar som måste lösas.

Johan Frishammar och Vinit Parida, båda professorer i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet, menar att det är möjligt för företag att utveckla sina affärsmodeller till att bli mer cirkulära – under vissa förutsättningar.
Johan Frishammar och Vinit Parida bygger sina antaganden på material från mer än 100 intervjuer och 12 workshopar med vd:ar, chefer och ingenjörer från 15 storföretag, bland dem ABB, BillerudKorsnäs, Komatsu, LKAB, Metso, Sandvik, Scania och Volvo. Även underleverantörer och kunder har intervjuats.

Forskarna har identifierarat två typer av bias som utgör ett hinder för omställningen. Dels tenderar företag att utgå för mycket från sig själva och för lite från behoven hos sina partner, och därtill finns en stark tendens att övervärdera de egna resurserna och förmågorna och undervärdera de bidrag som andra aktörer kan göra. Detta leder ofta till svårigheter med att designa och implementera cirkulära affärsmodeller.
Utifrån forskningsresultaten lägger Johan Frishammar och Vinit Parida fram fyra utmaningar som måste lösas.

För det första bör ett stort tillverkande företag utforma sin affärsstrategi i nära samarbete med sina partner. Det är först när alla drar åt samma håll som en cirkulär affärsmodell kan fungera.

För det andra måste företagen söka sig utanför sin traditionella värdekedja. De får inte underskatta sitt behov av samarbete med nya typer av aktörer.
För det tredje krävs ett mentalt paradigmskifte i synen på affärsrelationer. Johan Frishammar konstaterar att många företag traditionellt levt på produktförsäljning, men att det i en cirkulär affärsmodell måste finnas mycket mer av relationer och att kunden involveras redan från början.

– Det blir ett fokus på djup relation snarare än affärsmässig transaktion, säger Johan Frishammar.

Slutligen måste relationen formaliseras över tid. Värdet för kunden ligger i användandet av tjänsten snarare än i köpet. Detta kräver både långsiktiga relationer och kontrakt som löper under många år.

Forskningsresultaten är publicerade i tidskriften MIT Sloan Management Review.

Luleå Tekniska Universitet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *