Från saluhall till hållbart kvarter för alla – så utvecklas idéerna kring kvarteret Västerbro i Borås

Det nya bostadsområdet Västerbro i centrala Borås, där Borås Wäfveri en gång låg, planeras bli en plats för hållbara livsstilar och cirkulär service. Förhoppningen är att det  inte bara är de som väljer att bo där som ska trivas, utan att det blir en plats för hela stadens invånare att nyttja och uppleva. Västerbro ägs av Riksbyggen och AB Bostäder som nu vill utveckla området tillsammans med Science Park Borås och Högskolan i Borås till en viktig del i stadsutvecklingen utifrån tre perspektiv; 1. Stadsutveckling, 2. Hållbar livsstil, 3. Hållbart byggande.  

Den 8 oktober anordnade Science Park Borås och projektet Kvarterets konsumtion en workshop tillsammans med Riksbyggen, AB Bostäder och CHS, Centrum för hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås, i DO-tank Center. Syftet med workshopen var att ge inspel till spelregler för en hållbar livsstil i det nya bostadsområdet Västerbro och att börja bygga ramverket för den fortsatta projekteringen. Dessutom fanns en ambition att vidareutveckla idéerna kring det planerade gröna parkstråket som är tänkt att binda samman Borås centrala stadsdelar.

För femton år sedan fanns långt gånga planer från dåvarande ägare på att investera nära 300 miljoner kronor för att göra om den befintliga fastigheten, gamla Borås Wäfveri, till ett köpcentrum och galleria. De planerna finns inte längre kvar. Istället är det ett skifte på gång när det kommer till stadsplanering och planering av nya bostadsområden. I detta och i flera andra fall överges tankarna på enbart boende eller enbart konsumtion för att istället ge plats åt mer hållbar samhällsutveckling med cirkulära element.

– Vi inom Science Park Borås verksamhetsområde Samhällsutveckling, vill vara en intressant innovativ aktör som ger input och inspiration för att stimulera branschen och utveckling. Vi vill vara med och skapa hållbara innovationer inom samhällsutveckling där den hållbara livsstilen ska levas, det säger Peter Serrander, projektledare för Kvarterets konsumtion på Science Park Borås.

Workshopen, som hölls i Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center inom ramen för Circular Hub, kom till efter att Riksbyggen och AB Bostäder hörde av sig till Science Park Borås. De ville i första hand ha hjälp med att tänka nytt kring återbruk och återanvändning och hur de skulle kunna återanvända det gamla byggmaterialet från när de befintliga byggnaderna rivs. De ville även ha hjälp med att komma vidare i hållbarhetstänket kring livsmiljöerna som skapas. Knäckfrågan var – hur kan man vara framåtblickande och hållbara på samma gång?

Från Science Park Borås, Circular Hub och Kvarterets Konsumtions håll var det viktigt att delge den expertis som finns när det kommer till det cirkulära och hållbart samhällsbyggande, det vill säga kunskap som rör både faktiska byggnationer och de konsumtionsbeteenden som förhoppningsvis ska bidra till ett levande kvarter. Peter Serrander presenterade bland annat fokusgruppsintervjuer om sällanköpsvaror och hur boende och besökare skulle kunna konsumera med hjälp av cirkulära lösningar i området Västerbro.

– Vi vill vara med och stötta i framtagningen av en hållbar livsstil och möjligheter för cirkulära affärsmodeller i kvarteret. Vi ser att vi kan ha stor impact och förhoppningen är att kunna vara med och utveckla testbäddar för framtidens cirkulära livsstilar, fortsätter Peter Serrander.

Centrum för Hållbar Samhällsbyggnad på Högskolan i Borås, CHS,  jobbar bland annat med återbruk i sin forskning men även frågor som rör social hållbarhet. Vid workshopen kunde forskaren Agnes Nagy bidra med kunskap och inspel om hur exempelvis de 500 000 tegelstenar som blir över från rivningen av de gamla byggnaderna, skulle kunna återanvändas igen eller hur de kan ingå i cementblandningar.

– Vi ville gifta ihop CHSBs materialkunnande och vår expertis kring platsutveckling och det cirkulära. Det är, förutom input till utvecklingen av Västerbro, ett lysande exempel på samverkan, säger Peter Serrander.

De idéer som togs fram vid workshopen kommer nu att tas vidare för att ytterligare bidra till att pusselbitarna blir fler och faller på plats i framtagandet av ramverket för Västerbros hållbara livsstil. Sedan börjar nästa fas som är en mer praktisk del där Science Park Borås med Kvarterets konsumtion och Circular Hub hoppas kunna bidra direkt in i projekteringsfasen.

Läs mer om projektet Kvarterets konsumtion

Läs mer om Centrum för Hållbar Samhällsbyggnad på Högskolan i Borås