33 förslag som kan snabba upp den cirkulära ekonomin

Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat ett inspel med 33 förslag till regeringen som kan påskynda den cirkulära övergången. Inspelet är brett och spänner över områden som ekonomiska incitament och regelverk, forskning, kultur och attityder.

Några av förslagen gäller:

  • Cirkulära affärsmodeller och lösningar

Införande av ett omställningsbidrag till företag som investerar i cirkulära lösningar.

Införande av ett ”Cirkulärt lyft” – ett nationellt program riktat mot industrin med metoder för hur man kan arbeta med och införliva cirkulära arbetsmodeller.

  • Upphandling

Att staten tar på sig rollen som föregångare inom offentlig upphandling med resurseffektiva cirkulära krav och nya modeller för upphandling, till exempel funktionsupphandling och innovationsupphandling.

Att Upphandlingsmyndigheten bör ges ett särskilt uppdrag att bygga och underhålla ett (virtuellt) forum för branschdialog som syftar till att stödja cirkulär upphandling.

  • Bygg- och anläggningsbranschen

En ny handbok om återvinning och allmänna regler som gör det möjligt att använda lätt förorenat berg, gummi, betong, och slaggrus.

Tydligare krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.

Införande av strafföreläggande för den som inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning.

  • Cirkulära kretslopp

Att Naturvårdsverket behöver utreda vilka som är de viktigaste flödena av produkter och material som skulle behöva cirkulera i högre utsträckning och hur detta ska genomföras.

  • Avfall

Att Naturvårdsverket och KemI ges i uppdrag att utforma en vägledning för vad som är biprodukt, när ett restmaterial inte är avfall, samt när avfall upphör att vara avfall (end-of-waste).

Införande av bonus-malussystem för avfall.

Läs mer om förslagen i inspelet här.