Information om försumbart stöd

Utvecklingsinsats som genomförs med stöd från ERUF

Den här informationen riktar sig till dig som ska delta i en aktivitet med syfte att utveckla ditt företag inom ramen för ett CircularHub, som finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Informationen berör också den som är mottagare av stödet från Tillväxtverket och som har ansvar för hela projektets genomförande. Stödet innebär att ditt företag får en statlig subvention vid deltagande i projektet. Med hänsyn till EU:s regelverk är subventionen hänförlig till bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd (eller de minimisstöd)[1]. Stödmottagaren ska fylla i det belopp som subventionen motsvarar i intyget.

Det du som företagare ska fylla i är företagets organisations- eller personnummer samt branschtillhörighet. Du ska också fylla i uppgift om och, i sådana fall hur mycket, försumbart stöd som ditt företag har fått de senaste tre åren (innevarande år samt de två föregående beskattningsåren). Orsaken till detta är att Tillväxtverket måste kontrollera att inget av de företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU-reglernas takbelopp för stöd av mindre betydelse. Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro vilket motsvarar omkring 1 800 000 kronor. Spara gärna en kopia av intyget för eget bruk eftersom du kan ha nytta av det vid ett senare tillfälle när du ansöker om stöd eller vill delta i något annat projekt som finansieras med offentliga medel. Du kan utgå från att det försumbara stödet är godkänt från det datum som angivits på intyget om du inte har fått något annat besked från stödmottagaren innan den aktuella aktiviteten genomförs.

Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna:

  • Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
  • Treårsperioden omfattar innevarande och två föregående beskattningsår. Ett företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.
  • Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget har erhållit från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden. Andra stöd än sådana som lämnats enligt regelverket om försumbart stöd ska inte räknas med. Inte heller ska stöd räknas med som erhållits direkt från EU:s institutioner utan inblandning av svenska myndigheter (t.ex. medel från program som Horizon, Cosme, m.fl.).
  • Takbeloppet avser bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatt eller andra avgifter.
  • Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen.
  • Företag verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter och företag med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn[2] kan inte erhålla försumbart stöd enligt förordning (EU) 1407/2013.
  • För företag inom vägtransportsektorn är takbeloppet 100 000 euro och stöd får inte användas för inköp av vägtransportfordon.

Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp som medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.


[1] Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.

[2] Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Inom fiske- och vattenbrukssektorerna berörs all verksamhet i samband med produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, jmf. rådets förordning (EU) nr 1379/2013. Skulle ditt företagande emellertid också omfatta andra verksamheter än de nämnda så kan försumbart stöd erhållas för dessa andra verksamheter under förutsättning att respektive verksamheter hålls åtskilda från varandra.