Skip to content

Volvo Group Future Workplace – Möbelkatalog

Goda exempelMöbel
Volvo Group Real Estate är ansvariga för Volvokoncernens fastigheter världen över, och för att underlätta förvaltningen av fastigheter så finns det framtaget ett antal möbelkataloger. Dessa kataloger uppdateras med jämna mellanrum för att på bästa sätt tillgodose verksamhetens behov samt strategiska mål. De primära målen just nu är fokuserade på konceptet Future Workplace vilket är aktivitetsbaserat.

De kataloger som används i Europa är baserade på två olika ramavtal och har funnits i över två år redan, vilket gör att de nu har varit föremål för uppdatering. Syftet med uppdateringen är att göra användningen enklare, att öka utbudet och få in begreppet cirkularitet som ett sätt att öka medvetenheten om miljöpåverkan av möbler. Målet är att det skall bli enkelt att göra bra val ur ett cirkularitetsperspektiv och skapa en hållbarare möbelanvändning inom koncernen.

  • Ett sätt att göra användningen enklare är att koppla funktionerna till våra olika användningsområden inom Future Workplace-konceptet.  Vid implementeringen av konceptet säkerställs det då att rätt möbler kommer på plats till avsedd funktion vilket ger en hög nyttjandegrad av möbel och kontorsyta, samt reducerar antalet felaktiga inköp.
  • Genom att definiera ett standardsortiment ökar även möjligheterna till återanvändning av möblerna internt i liknande miljöer i framtiden.
  • För att göra det lätt att göra rätt vid inköp av möbler sågs fördelar med implementeringen av ett mätetal för att öka medvetenhet om miljöpåverkan och cirkularitet.
Bakgrund och utveckling

Kravställning på miljömärkningar såsom Svanen och Möbelfakta är sedan länge förankra de befintliga ramavtalen. För att minska miljöpåverkan ytterligare och implementera cirkularitet så var tanken att komplettera dessa krav med ett mått kring cirkularitet.

Måttet skulle presenteras i katalogerna tillsammans med övriga fakta om möblerna och förhoppningsvis göra att hållbarhetsaspekten skulle bli en parameter vid inköp av möbler framöver.

För att se effekterna och möjligheterna testade vi tillsammans med RISE olika mått med olika produkter och bestämde att gå vidare med C-måttet som första steg. Som steg två kunde vi lägga till CO2-påverkan vid ett senare tillfälle. Leverantörerna har nu uppgiften att räkna tillsammans med deras tillverkare på alla produkter som inklude- ras i sortimentet. C-måtten beräknas vara klara i februari 2020.

C-måttet

Enligt RISE, som utvecklat C-måttet, mäter ”C” hur mycket av en produkt som kommer från tidigare använda produkter och material. C ligger alltid mellan 0 % och 100 %. Ju högre C-mått, desto högre grad av återanvändning. De flesta produkter har ett C-värde på mellan 0 % och 20 %. Över 50 % är ganska ovanligt och får anses mycket bra. I dagligt tal kan det ofta vara rimligt att kalla produkter med C över 50 % för ”cirkulära produkter”. C korrelerar starkt med global uppvärmningspotential och abiotisk resursutarmning för passiva produkter så som möbler. Högt C-värde bör anses viktigare för metallmöbler än för trämöbler. Om man fokuserar på miljöproblemet klimatpåverkan och givet dagens marknadsalternativ så är trämöbler faktiskt ofta ett bra alternativ till metallmöbler, även om trämöblerna har mycket låga C-värden. På sikt kommer dock även trä behöva cirkulera mer än det gör idag.

Utmaningar, lösningar och lärdomar som uppstått på vägen

Som med så många beräkningar är en av utmaningarna med C-måttet att få det beräknat på samma sätt från olika leverantörer. Tillgången på data varierar också mellan leverantörer, särskilt i de fall då det är många produktionsled och underleverantörer inblandade. Ytterligare en utmaning är att för många typiska möbler såsom kontorsstolar så ser materialsammansättningen väldigt lika ut, och återvinningsgraden på ingående material såsom plast och metall är ofta väldigt lika oavsett leverantör. Det kommer att ta ett tag att implementera begreppet i verksamheten och vad som ligger bakom ett enskilt siffervärde, särskilt i det fall vi eventuellt senare kompletterar med CO2- mått vilket idealt skall vara låg medan C-måttet mest fördelaktigt är högt. Kommunikationsutmaningar  kan även uppstå vid olika material såsom metall och trä vilket nämnts ovan.

Resultat

Möbelkatalogen har precis färdigställts och implementeras nu genom utbildning. Det kommer att vara möjligt att följa upp genom att mäta hur många möbler av de olika C-måtten som har beställts. Efterfrågan runt miljöbelastningen av kontorsarbete har ökat i och med hållbarhetsdebatten och det skall bli intressant att titta på hur värdet av cirkulära möbler kan kommuniceras i relation till energianvändning, avfallshantering, engångsprodukter, kontorsmaterial, mat/dryck och övrig miljöpåverkan från kontorsarbete. I framtiden är det önskvärt att ha bättre koll på hela möbelinnehavet via någon form av databas och därigenom få möjlighet att optimera användningen och öka livslängden.

Läs mer

Linder, M. , Sarasini S. And Loon, P (2017). A Metric for Quantifying Product-Level Circularity, Journal of Industrial Ecology, 21: 545-558.
Snabbfakta Cirkularitetsmåttet


Detta är ett utdrag ur kapitel åtta – Beräkna & kommunicera, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna