Skip to content

Stort intresse för cirkulära upphandlingar trots brist på riktlinjer och strategier

Intresset för cirkulära upphandlingar är stort men det finns också ett stort behov av tydligare riktlinjer för hur arbetet ska fortgå. Det visar en enkätundersökning genomförd inom projektet Circular Hub vid Science Park Borås. Nu satsar Science Park Borås via Circular Hub på fortsatt arbete kring den cirkulära kommunen med inriktning på inredning och arbetskläder.

Enkätundersökningen, som genomfördes under våren 2020, besvarades av totalt 33 personer, främst upphandlare och miljöstrateger, inom 24 kommuner samt SKL Kommentus. Syftet var att kartlägga hur man arbetar med cirkulära krav inom upphandling av möbler och arbetskläder, samt undersöka vilka eventuella möjligheter och hinder som kan finnas i arbetet.

Undersökningen visar att intresset för cirkulära krav i upphandling är stort men att arbetet är i sin linda. Av respondenterna uppger 100 % att de är intresserade av att arbeta cirkulärt med upphandling av möbler och arbetskläder, men i dagsläget är det enbart 20 % av de tillfrågade som har gjort något konkret. Många anser sig ha god teoretisk kunskap i ämnet men saknar praktisk erfarenhet och goda exempel, vilket försvårar processen. Man ser också en problematik i att kompetensen inte är lika stor i alla delar av organisationen och att man inte är organiserad för att skapa möjligheter för cirkulära flöden. Ett annat problem är att det inte alltid finns mottagare för de krav man vill ställa och man är därför rädd att inte få några anbud.

Rutiner saknas för cirkulärt arbete

Många kommuner har mål och/eller strategier som lyfter arbete med cirkulär ekonomi, men det är sällan förtydligat hur man ska implementera dessa strategier och mål inom upphandling. En tredjedel av de tillfrågade vill ha tydligare riktlinjer innan de anpassar sina upphandlingar till mer cirkulära krav. Enkätsvaren visat att när interna rutinerna saknas är det svårt att komma vidare i arbetet.

Gällande möbler har ungefär hälften av respondenterna avtal med upphandlade leverantörer som arbetar med återbrukade möbler, rekonditionering eller andra cirkulära tjänster. Undersökningen visar också att det är vanligare att man ställer cirkulära krav, som till exempel tillgång till reparation, service och reservdelar, när det gäller inköp av möbler, medan man vid inköp av kläder ofta ställer mer generella krav på det upphandlade företagets miljöarbete.

Några kommuner har redan börjat ställa cirkulära krav inom arbetskläder, bland annat tvätt och textilservice, medan andra är på gång och tittar på det. Några av de utmaningar som framkommit i undersökningen är att det ofta finns liten intern styrning kring arbetskläder och liten kontroll på omsättningen av kläder. Ytterligare utmaningar som kan försvåra cirkulära flöden är fasta loggor på arbetskläder och att vissa plagg inte kan återbrukas på grund av säkerhetsskäl.

Så här sa några av respondenterna kring cirkulära upphandlingar:

” Vi funderar på att upphandla begagnade möbler och håller på att formulera krav i upphandling av arbetskläder.”

”I kommunens upphandling av tvätt- och textilservice lyckades vi få in krav kopplat till cirkulär ekonomi.”

”Vi ville ställa cirkulära krav i en upphandling av arbetskläder men det blev inget skarpt. Bara att vi skulle samarbeta med leverantören för att skapa cirkulära flöden. Har resulterat i att vi förhoppningsvis får reparationstjänst på avtalet.”

Science Park Borås jobbar för högre beställarkompetens

Att arbeta med cirkulära lösningar ställer högre krav på kunskap. Detta kan man bland annat se vid skapandet av en ny miljö med befintliga möbler där det krävs speciell kompetens för att kunna skapa harmoni och funktion samtidigt som man ökar den cirkulära graden. Enkätundersökningen visade att 29 % har eller ska genomföra ett sådant projekt i samarbete med anlitad inredningsarkitekt aktiv inom området. Ett cirkulärt inredningsprojekt kräver ofta längre framförhållning och fler delmoment som inventering, lagring och reparation av möbler.

– För att öka de cirkulära möbelflödena är det viktigt att ha tydliga rutiner kring att i första hand återbruka det man har, reparera och köpa begagnat innan man köper nytt. Det är också viktigt att det man köper in lämpar sig för cirkulära flöden och att man har rutiner för avyttring av möbler, säger Josefine Persson, projektledare på Science Park Borås.

Det svåra är helheten. Upphandling och en mogen marknad löser vissa delar men det handlar lika mycket om hur arbetet internt i kommunen organiseras. Att få till beslut och rutiner kring arbetet med cirkulär ekonomi inom kommunerna är viktiga delar för att nå framåt.

Det finns ett stort intresse för att samverka för att öka förståelsen och komma längre i frågan kring cirkulär ekonomi. Science Park Borås fortsätter nu arbetet för ökad beställarkompetens och främjandet av mer cirkulära flöden i kommunerna. Målet är att utveckla arbetet med cirkulära flöden och inköp av cirkulära tjänster och produkter inom kommunerna, och skapa bättre system och rutiner kring cirkulär inredning och arbetskläder.

Rapporten kan läsas i sin helhet här.


Du måste godkänna