Skip to content

Slutresultat från DMO 2:0 – beställarkompetens för cirkulära möbelflöden

ForskningVerktyg
Projekt DMO 2.0, beställarkompetens för cirkulära möbelflöden hade tidigare i våras sin slutkonferens. Projekt har tagit fram ett dokument som steg för steg visar hur processen i ett inredningsprojekt för ökad cirkularitet och återbruk kan se ut i en offentlig miljö.

Sex kommuner har under ett års tid deltagit i projektet: Ale, Borås, Falköping, Lerum, Skövde och Vänersborg. Huvudman är Skaraborgs Kommunalförbund med stöd från Västra Götalandsregionen. Projektet har mynnat ut i denna handledning till stöd för att driva cirkulära inredningsprocesser i organisationer och verksamheter. Materialet bygger på de behov som kommunerna själva lyft som viktiga för att kunna driva projekt med högre cirkularitet och återbruk.

Vägledning i arbetet

Inledningsvis ges en samlad bild av kommunernas behov och hur dokumentet kan vara en vägledning i kommande arbete.

  • Projekten har funnit att det ofta saknas en person som har övergripande ansvar för möbler inom kommunerna. För fastigheter finns det som regel en avdelning och inom många andra inköpsområden finns det en dedikerad person.
  • Inredning/möbler utgör ofta en betydligt större kostnad än vad man är medveten om, vilket beror på att inköp av inredning vanligen görs av respektive enhet och att en samlad översikt i många fall saknas.
  • För att kunna genomföra projekt med cirkulära möbelflöden finns behov av att utveckla rutiner och checklistor för hållbara val av inredning/möbler, samt att öka beställarkompetensen kring cirkulära möbelflöden.
Pyramiden ger en visuell bild av hur du kan tänka kring
möbelhantering. Det mest resurseffektiva är den breda blå basen.

Rapporten i sin helhet

Dokumentet är uppdelat efter hur ett inredningsprojekt med återbrukad inredning går till steg för steg. Från projektstart med förstudie till upphandling, lagring, renovering och inflyttning. Avslutningsvis visas flera exempel på offentliga miljöer som genomgått en renovering med återbrukad inredning.

Läs hela rapporten

Läs mer om cirkulär ekonomi för kommuner


Du måste godkänna