Skip to content

Slutrapport för Expertgruppen för cirkulära designprinciper

AffärsmodellCircular Hub
I en cirkulär omställning har design en ytterst viktig roll att spela, våra samhällen behöver designas om så cirkularitet blir en självklarhet. Med hjälp av designmetodik och designprinciper kan företag och andra aktörer få stöd till att utforma lämpliga cirkulära lösningar från ett systemperspektiv.

Expertgruppens för Cirkulära designprinciper fokuserar på hur designprinciper kan stötta företag att i större utsträckning tillämpa cirkulära designprinciper vid utveckling av produkter och tjänster. Trots att det finns många ramverk över designprinciper och designverktyg som kan hjälpa företag att prioritera och tillämpa principerna är det relativt få företag som idag arbetar på djupet med cirkulär design i sina utvecklingsprocesser.

I sin slutrapport sammanfattar Expertgruppen för cirkulära designprinciper utmaningar och möjligheter för svenska företag att designa för cirkulär ekonomi. Ett nytt ramverk med övergripande cirkulära designstrategier och en mängd förslag på styrmedel och andra åtgärder presenteras. Ramverket omfattar en matris med totalt tio designstrategier som beskriver egenskaper som gör en viss design (produkt, tjänst eller affärsmodell) lämpad för en cirkulär ekonomi.

Läs expertgruppens slutrapport här.


Du måste godkänna