Skip to content

Digitala lösningar för återbruk kan underlätta för kommuner att nå sina hållbarhetsmål

Möbel
I en förstudie har Place2place intervjuat 26 kommuner om deras intresse för att digitalisera sin process kring återbruk, att avropa och cirkulera internt.

Nyproduktionen av kontorsinredning i Sverige inom offentlig miljö, B2B marknaden, står för ca 6 miljarder årligen och utöver det importeras inredning för ca 3 miljarder (källa: Möbler – TMF). Återbruksförsäljningen uppskattas till ca 0,35 miljarder årligen inklusive tjänster. Varför används inte återbrukad inredning i större utsträckning än vad det gör idag?

Ola Göransson och Daniel Stridh har genomfört förstudien

Varför har ni gjort den här förstudien?
– Vi har genomfört förstudien för att bland annat se vilka trösklar och svårigheter som kommunerna kan uppleva vid inköp av återbrukad inredning men även trösklar och svårigheter med cirkulation av kommunens eget möbelbestånd, förklarar Daniel. Vi ville ha en bred nulägesbild och har frågat både små och stora kommuner från norr till söder. Allt med syfte att se om det fanns en problematik där man i stället för att använda internt bestånd flera gånger, eller kanske köpa begagnade möbler, väljer att köpa nya möbler. Nya möbler bidrar till stor klimatpåverkan och den vill vi minska så mycket det bara går, förklarar Daniel Stridh.

Ola Göransson och Daniel Stridh från Place2Place.

Kommuner kan gemensamt göra stora förändringar
Daniel fortsätter att berätta om resultatet och att det framgår tydligt att frågan om återbruk inte aktualiserats på den nivå den borde gjorts.

– Väldigt få kommuner har en tydlig strategi för hållbara inköp på riktigt. Många kommuner har ingen plan alls för det interna beståndet, få kommuner har tecknat återbruksavtal. Positivt är att det finns hur mycket som helst att göra, men det måste börja nu. Tiden är knapp om vi skall klara våra klimatmål. Kommunerna har stora volymer och kan gemensamt göra stora förändringar i positiv riktning.


Vad ser du framåt, vad blir nästa steg?

– Vi hoppas ha väckt frågan för många kommuner och kommer fortsätta jobba i den riktningen. Det som måste ske är en digitalisering så att alla på kommunen på ett enkelt sätt visuellt kan se och därmed göra sina val. Vi har en utvecklad Marketplace för intern cirkulation men även i kombination med upphandlade återbruksavtal. På detta sätt blir återbrukad inredning mer tillgänglig än ny inredning! Många kommuner har tydliga ambitioner mot ökat miljöfokus- Jag tror pandemin har accelererat frågan ytterligare med allt vad det innebär!


Kort sammanfattning av förstudien

Vinster med återbruk
I rapporten beskrivs möjligheterna med återbruk, att de ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Andra vinster som görs är tidsbesparingar för inköp och administration samt ledtider när behov uppstår. Även stora transportvinster räknas in här då det såklart är en stor skillnad på att cirkulera en möbel intern inom organisationen jämfört med att transportera den från en fabrik någonstans i Sverige eller annat land där tillverkning sker.

Tekniska möjligheter
Rapporten fortsätter att beskriva att det idag finns tekniska möjligheter med att visualisera, organisera och erbjuda återbruk både för intern cirkulation av befintligt bestånd samt att inkorporera de framförhandlade avtalsprodukterna inom återbrukad inredning. Genom att kombinera dessa olika erbjudande/val kan man göra stora besparingar på inköp, tid och miljö. En annan möjlighet blir även att enkelt kunna använda det överskott på inredning som finns i stora organisation till tillfälliga evenemang eller insatser över begränsad tid utan att det behöver göras några inköp. Även här blir det en förtjänst på ledtider och administrativ arbetstid.

Resultat att använda till kommunens hållbarhetsmål
Förstudien visar på två möjliga behov av digitala lösningar, intern cirkulation samt digitala avrop på upphandlade avtal. Med den interna cirkulationen skulle inköp av inredning, nytillverkad likväl som återbrukad kunna reduceras och komma till nytta i andra verksamheter permanent eller i tillfälliga verksamheter som har ett behov för stunden. Det skulle även reducera de ledtider som uppstår i samband med inköp. Ur ett miljöperspektiv skulle man sen enkelt kunna mäta den Co2 besparing den interna cirkulationen medverkat till och använda det i kommunens hållbarhetsmål.

Vinster vid digitala avrop
Vinster i att avropa återbrukad inredning digitalt likt en e-handel är bland annat att det kan underlätta utvärderingen av de olika leverantörernas utbud av produkter, samt se de upphandlade leverantörernas totala utbud. Genom att avropa från ett digitalt verktyg reduceras även eventuella besök, resor samt ledtid som det innebär att jämföra separata anbud vid varje tillfälle som ett inköp kan ske.

LÄS HELA FÖRSTUDIEN


Du måste godkänna