Skip to content

Året som gått Circular Hub 2020

Det är ett annorlunda år som går mot sitt slut. Året då det mesta präglades av Covid-19. När vi ser tillbaka på året inom Circular Hub ser vi ett stort intresse bland företag att ställa om sina verksamheter, hitta nya vägar och nya affärsmodeller i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi har under året gett stöd åt fler företag än tidigare. Vi ser ökningen som ett resultat av en ökad medvetenhet inom branscherna, men också utifrån pandemin som skapat en ny rörelse inom näringslivet mot ett mer hållbart företagande. Detta syns inte minst genom våra välbesökta webbinarier. Vi har också sett ett stort intresse för vår innovationsmiljö DO-tank Center i Borås som har spelat en extra viktig roll under året, då många företag har haft ett behov av stöttning i sitt arbete med utvecklingen av cirkulära produkter och affärsmodeller.

Intresset för DO-tank Center visar sig inte minst genom förfrågningar om att använda lokalen för event, workshops och sammankomster. Inte minst mindre företag och startups som ser möjligheter i nya cirkulära affärsmodeller. Borås Stad har under våren valt att hålla konferenser i lokalen och många organisationer har nyttjat DO-tank Center för sina event. DO-tank Centers möjligheter har också använts i det ökande antalet hybrid-möten. För att sprida DO-tank Centers möjligheter och erbjudande har flera rundvandringar genomförts, bland annat fick TEKO´s medlemmar en digital insyn i miljön. Forskning på Högskolan i Borås får stöd via labbmiljön i DO-tank Center, vilket är ett viktigt samarbete. Det visar på betydelsen, att miljön finns tillgänglig för innovationsutveckling. Under hösten lanserades den mobila Exposén i DO-tank Center, en utveckling av det ursprungliga utställningskonceptet Exposé, framtaget inom Textile & Fashion 2030. Det visar på lösningar som ska inspirera både konsumenter och textil- och modeföretag att bli mer hållbara. Vidare har samarbetet med F/ACT Movement fortsatt under året där bland annat utbildningsmaterial spelats in i DO-tank Center. Circular Hub har bidragit med kompetens inom cirkulär ekonomi och nya tankesätt för cirkulär omställning som inspiration. Under 2020 trappades F/ACT Movement upp och blev en nationell satsning.  Kommuner, konsumenter och näringsliv runt om i Sverige bidrar tillsammans till en mer hållbar konsumtion av textil genom att skapa sina egna F/ACT Movement-noder.

Circular Hub har också ett nära samarbete och koppling till ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Detta är ett viktigt nav för utvecklingen av hela den tillverkande industrin med över 14 000 besökare sedan start. Här finns också världens största materialbibliotek Material Connexion som inte minst inom hållbara och cirkulära material öppnar upp nya möjligheter inom design och produktutveckling.

Cecilia Karlsson, projekledare

– Miljön innehåller demos av olika slag och vi har tillsammans format en station med fokus på cirkulära affärsmodeller. I materialbiblioteket är det möjligt att se ljus som tjänst där vi visar på hur det går att bygga upp en cirkulär affärsmodell. Under 2021 har vi som ambition att skapa fler intressanta exempel bland annat där vi visar robot och människa i samarbete, säger projektledare Cecilia Karlsson.

Samverkan med projekt, företag, organisationer, nätverk och läroverk har blivit än viktigare under året som gått. Samarbeten har inletts och fortgått med bland annat Upphandlingsmyndigheten, Chalmers Industriteknik, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, RISE, SKL Kommentus, Riksbyggen, köpnätverket Knalleland och Energi och Miljöcentrum Halland (EMC). Offentlig upphandling är en stark drivkraft i den cirkulära omställningen och Circular Hub har under året haft givande dialoger med både Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus kring detta, där fokus har varit att förmedla både kommuners och industrins behov. EMC driver initiativet Circular Hub Halland. Under året har samarbetet med EMC och Circular Hub Halland utvecklats och ett ömsesidigt kunskapsutbyte har skett. Under 2021 kommer samarbetet att fortsätta, på vilket sätt vet vi ännu inte.

Marie Widén, projektledare
Foto: Science Park Borås/609 Foto&Media

– Ett händelserikt år på många sätt. Corona har såklart satt sin prägel och påverkat arbetet. Dock ser vi att fler företag söker kunskap om cirkulär ekonomi och det har för projektets del blivit en uppgång kring nya samarbeten, vilket såklart är väldigt roligt! Samverkan med andra organisationer, initiativ och projekt är en viktig del för att lyckas i en omställning till cirkulär ekonomi, och det har vi försökt fokusera på under året och kommer fortsätta med 2021, säger projektledare Marie Widén.

Kommunikation & Digitalisering

Under rubriken ”Dags att ta nästa steg i jakten på cirkulära affärsmöjligheter” lanserades under hösten en film om cirkulär ekonomi. En film som på ett enkelt sätt förklarar den cirkulära ekonomin och varför vi måste ställa om. Detta är ett viktigt verktyg i arbetet att nå ut till ännu fler företag för att skapa ett intresse kring att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Under året har Circular Hub stått värd för ett stort antal webbinarium inom ämnet cirkulär ekonomi. Det har handlat om introduktion till cirkulär ekonom, cirkulära affärsmodeller, cirkulära material och resursflöden, hur företag påverkas av coronakrisen, produktion för en cirkulär ekonomi, att inreda cirkulärt och mycket mer.

En framgångsrik webbinarieserie som pågått under hela året är Hållbart Näringsliv, som presenterats i samarbete med Textile & Fashion 2030, Borås INK och Marketplace Borås. Inom ramen för Hållbart Näringsliv presenteras ett flertal webbinarium inom tre teman: Varför?, Vad? och Hur?. Fokus under 2020 har varit att visa varför företag behöver arbeta med hållbarhet och vilka strategier och systematik som kan kopplas till hållbarhetsarbetet. Under våren 2021 fortsätter serien med Hur?. Av erfarenhet vet vi att detta perspektiv är en stor utmaning för många företag. Genom det sista temat är förhoppningen att många av de frågorna kommer besvaras, och det ser vi fram emot.

Under hösten hölls också ett uppskattat webbinarium om Cirkulär offentlig upphandling som lockade en stor skara företag, kommuner och organisationer. Bland annat deltog talare från Delegationen för cirkulär ekonomi, SKL Kommentus och Göteborgs Stad. Bidrog i diskussionerna gjorde också Josefine Persson, projektledare för projektet Cirkulära Kommuner, ett nystartat nätverk för kommuner inom Västra Götalandsregionen som syftar till att öka förståelsen och förutsättningarna för fler och mer strategiskt genomtänkta cirkulära flöden och inköp inom kommunerna.

– Pandemin har såklart präglat det senaste året. För vår del innebar det en snabb omställning och digitalisering. Effekten har blivit att vi lyckats hålla ett stort antal webbinarier som dragit många fler deltagare än tidigare. Vi har nått vår målgrupp, inte bara inom regionen utan nationellt. Att hushålla med resurserna, d.v.s. att minska såväl resor som att effektivisera tiden för alla deltagare, är helt i linje med cirkulär ekonomi. Företagen har varit positiva till våra digitala lösningar. Vi har också enkelt kunnat fortsätta vår kunskapsgenerering genom att mäta och kontinuerligt ställa frågor till branschen, genom våra webbinarier och i samverkan med andra. Vi har knutit kontakter med fler projekt och aktörer som vi hoppas se effekterna av framöver, säger projektledare Cecilia Karlsson. 

Vi ser fram emot 2021 med nya planerade webbinarium, där vi bland annat kommer att titta på utmaningar och hinder för företag när det kommer till att ställa om till cirkulär ekonomi. Vi kommer också ha ett ännu större fokus på verktyg och metoder under 2021.

Erik Valvring, innovationledare
Foto: Science Park Borås/609 Foto&Media

I början av november välkomnades Delegationen för cirkulär ekonomi på digitalt besök till Circular Hub genom Science Park Borås. Circular Hubs projektledare Marie Widén berättade under besöket om vikten av en fysisk miljö där branschen kan mötas för att inspireras och vägledas till att skapa nya cirkulära affärsmodeller med hållbart fokus. Erik Valvring, innovationledare på Circular Hub, presenterade vikten av att vara medveten om den hållbara konsumenten och nya konsumtionsbeteenden som kommer att påverka näringslivet, och på vilket sätt detta är en konkurrensfördel för företagen i omställningen till cirkulär ekonomi. Besöket var väldigt uppskattat och avslutades med ett gemensamt konstaterade att fortsatt samverkan och kontakt är viktigt inför Delegationens fortsatta arbete med förslag inom cirkulär ekonomi till regeringen.

Synergieffekter genom samarbeten

Ett viktigt arbete under året för att bana väg för fler företags omställning till cirkulära affärsmodeller har varit samarbetet med Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Genom att vara med och erbjuda handledning och stöd till företag genom Framstegsmodellen skapas synergier mellan Circular Hub och Textile & Fashion 2030. Vi ser detta samarbete som väldigt väsentligt och det blir konkreta handlingar utförda. Vi får en behovskartläggning och kan därmed vägleda eller praktiskt utföra processer tillsammans med företagen på deras resa mot ett mer hållbart arbetssätt, och utifrån Circular Hubs huvuduppdrag få dem att ställa om till cirkulär ekonomi.

På liknande sätt arbetar Circular Hub med IDCs projekt för att öka effekten av insatser mot bolagen. Här är grunden en företagsanalys med fokus på att skapa en hållbar framtida industri. Coachning längs vägen, med hjälp till självhjälp, är ett bra stöd för företagen och här samverkar Circular Hub med projekt inom områden som automation, produktutveckling, digitalisering, produktion och kompetensförsörjning.

Under året som gått har Circular Hub samarbetat med Borås INK genom stöd och coachning till startup bolag. Att kunna inspirera, sprida kunskap och aktivt coacha företag till cirkulära affärsmodeller är en stor del av vårt arbete. Kan man redan i starten av ett bolag forma arbetssätt och processer utifrån det cirkulära perspektivet; att göra rätt från början, så har det en stor effekt på långsiktigt ansvarsfullt företagande för att minimera miljöbelastningen.

Fortsatt arbete 2021

Inför 2021 ser vi bland annat fram emot delprojektet Lånegarderoben, ett hyrmodell-koncept utvecklat för att förstå cirkluära flöden och beteenden, som lanseras under 2021. Hyrmodell som affärsmodell är ett av den cirkulära ekonomins system, ett viktig sådant, som kommer att möjliggöra produkter i omlopp på ett nytt sätt. Att produkter blir tjänster är ett viktigt uttryck inom cirkulär ekonomi och just hyra som system är en av möjligheterna till detta. Lånegarderoben är ett uppbyggt system med tillhörande applikation, där plagg är ”chippade”, som möjliggör systemet i sin helhet men också skapar spårbarhet och produktinformation. Delprojektet Lånegarderoben är en viktig pusselbit inom projektet Circular Hub.

En roadmap och kartläggning av möbel- och inredningsbranschens behov genomfördes under sista delen av 2020. Detta arbete kommer att sättas i verket under 2021 där vi hoppas på att forma bästa möjliga stöd för branschen framåt.

Genom flertalet presentationer för intressenter, företag och organisationer har spridningen och kännedomen kring Circular Hub ökat. Under året har Circular Hub passerat 150 medlemsföretag och projektets framfart följs nu av över 700 följare på LinkedIn. Målet under 2021 är att fortsatt öka spridningen av projektet med målsättningen att överstiga 1000 följare på LinkedIn och 200 medlemsföretag.

– Summa summarum har det varit ett givande år och vi fortsätter in i 2021 i samma anda. Vi vill fortsatt vara en drivande kraft i den cirkulära omställningen och vi ser fram emot att fortsätta kunna sprida all den viktiga forskningen som pågår och omsätta den till verklighet ute i industrin, säger Cecilia Karlsson.

– Vi vill fortsätta göra nytta för samhälle, företag och vår välfärd och i det långa loppet vill vi såklart bidra till en bättre värld. Det ser vi fortsatt fram emot 2021, avslutar Marie Widén.


Du måste godkänna