Årsarkiv: 2022

46 inlägg

Stort engagemang kring cirkulära arbetskläder

Vid en digital mässa om cirkulära arbetskläder presenterades både pågående forskning och cirkulära affärsidéer för drygt 70 deltagare. Den digitala mässan arrangerades av Cirkulär kommun och Textile & Fashion 2030, som ett led i arbetet att öka medvetenheten och kunskapen kring cirkulära upphandlingar av arbetskläder och kring de cirkulära lösningar […]

Malin Leth

Expertgrupp: Vägen till det cirkulära livet måste bli lockande

Det är fullt möjligt att skapa ett cirkulärt, modernt netto-noll-samhälle till 2040 men vägen dit måste förändras. Det skriver Expertgruppen för normskifte i en rapport till Delegationen för cirkulär ekonomi. Många av de expertrapporter som kommit hittills har handlat om tekniska lösningar och styrmedel för att få oss att bli […]

Så kan Delegationen för cirkulär ekonomi gynnas av flytten till Naturvårdsverket

Nyligen samlades ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi för första gången hos sin nya värdmyndighet, Naturvårdsverket. Enligt nye ordföranden Tomas Kåberger har cirkulär ekonomi just nu extra bra förutsättningar. – Våra frågor har blivit viktigare och potentiellt lönsammare för näringslivet. Höga energipriser gör att återvinning och återbruk blir mer konkurrenskraftigt. […]

Klimatkommunernas remissvar

Klimatkommunerna: Många brister i förslag om minskad klimatpåverkan från konsumtion

Klimatkommunerna ser positivt på att Miljömålsberedningen vill sätta mål för minskad klimatpåverkan för konsumtion. Däremot är man inte alls överens med beredningen om hur det ska göras. En allvarlig brist med Miljömålsberedningens förslag, skriver Klimatkommunerna i ett remissvar, är att det saknar en strategi för att nå målen om minskad […]

Rapport Digital Reset

”Digitaliseringen används för att driva tillväxt – inte hållbarhet”

Digitaliseringen har inte blivit den pådrivande faktor för övergången till ett klimatsmartare och miljövänligare samhälle, som många hoppats på. Istället driver den på den ekonomiska tillväxten. Det visar ett stort europeiskt forskningsprojekt som nu utmynnat i en rapport. Bakom rapporten står 15 europeiska forskare. De pekar på att en ökad […]

2022 Okt 26, En hög-automatiserad mikrofabrik – Sy kläder i Sverige, går det?

Hur kan vi öka andelen närproducerade kläder och minska överproduktion? Varmt välkomna på dryck, tilltugg och demonstration av morgondagens textilfabrik! Tillsammans med Eton Systems har projekten Mikrofabriker och Circular Movement byggt en demonstrator av en hög-automatiserad mikrofabrik för remake och hållbar textilproduktion. Vi kommer att berätta om vår syn på närproducerade kläder och textil- och modeindustrins […]

Konsumtionsrapport: Globala skillnader för hållbart arbete

Hur ser konsumtionstrenderna ut 2022? Huvudtemat för årets rapport är ”Sustainable Mindsets” och den tar sin utgångspunkt i att diskussioner om konsumtion och hållbarhet inte sällan präglas av ett snävt västerländskt perspektiv. Årets rapport bryter mot den pågående debattens västvärldsfokus och diskuterar globala lösningar på hållbarhets- och konsumtionsfrågor. Genom att använda sig […]

2022 okt 13-14, Svenska Textilmaskinmässan

Textilhögskolan lanserar Svenska Textilmaskinmässan (STM) – en mötesplats för hållbar textilproduktion! Under två dagar öppnas högskolans lokaler och labb för att skapa ett forum för framtidens lokala textilproduktion.   Varmt välkommen till en ny mötesplats för hållbar teknisk produktion och textil – Svenska Textilmaskinmässan. Den 13-14 oktober 2022 bjuder Textilhögskolan […]

Cradlenet och Stena Circular Consulting får finansiering för cirkulärt projekt

Cradlenet och Stena Circular Consulting, som är en del av Stena Recycling, beviljas finansiering från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att utveckla metoder för omställning till värdebaserade affärsmodeller. Syftet med det tvååriga projektet är att göra det lättare för små och medelstora företag att byta affärsmodell för relevanta […]

En svart låda för modebranschen

Idag baseras data kopplat till CSR (Corporate Social Responsibility) och miljöpåverkan ofta på uppskattningar, beräkningar och i vissa fall faktiska data. Men finns det ett sätt att göra detta automatiserat där man inte kan manipulera datan? Projektet Mikrofabriker har som målsättning att ta fram en ”svart låda” för modebranschen. Inspirerade […]

En textil roadshow och framtidens textilfabrik

Under två dagar bjöd projektet Mikrofabriker in till roadshow och workshop under temat ”Den ideala textilfabriken” där mötet mellan textil- och modebranschen och automationsbranschen stod i fokus. Målsättningen med dagarna var att skissa fram hur en framtida automatiserad svensk textilproduktion skulle kunna se ut. Deltog gjorde ett antal av Automation […]

The Paper Dress

Cirkulär Design – The Paper Dress

I projektet “The Paper dress” var målsättningen att utforska och exemplifiera cirkularitet från ett designperspektiv med ett slutresultat som andas mode och innovation. Ambitionen kan sammanfattas som “to increase the interest in circularity by showing a bold showpiece in an unexpected material and technique, with a non-conventional usage”. Målsättningen uppnås […]

Samtal om flexibel automation för modebranschen

För att kunna stävja den negativa klimatpåverkan som mode- och textilbranschen har behöver vi flytta produktionen närmare marknaden där produkterna ska säljas. Dels för att minska transporter men framförallt för att minimera överproduktion och att skapa en flexibel värdekedja med mindre miljöpåverkan. En anpassning av produktionsmetoderna behöver ske då framförallt […]

2022 maj 16, Lunchseminarium: Existentiell mening i Uddebo – ett exempel för innovation av hållbara livsmiljöer

Hur kan hållbarhet och välfärd utvecklas underifrån och vad kan vi lära av landsbygdsorten Uddebo vad gäller samhällens innovationskraft? Välkommen till ett seminarium om hållbart samhällsbygge och om de möjligheter och utmaningar som en alternativ livsföring kan innebära. Agenda Margareta Carlén, fil dr i pedagogik och Marita Flisbäck, professor i […]